Nyckeltal för Keyflow Aktiebolag

Information 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 165 759 90 716
Aktiverat arbete för egen räkning 4 651 2 810 1 054 3 863
Övriga rörelseintäkter 10 1 028 368 5
Total omsättning 5 826 4 597 1 512 4 584
Rörelsens kostnader 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 7 384 5 913 2 156 5 097
Personalkostnader 6 434 5 714 3 650 6 909
Avskrivningar 3 148 3 117 4 357 5 258
Summa rörelsekostnader -16 966 -14 744 -10 163 -17 264
Rörelseresultat -11 181 -10 184 -8 659 -12 690
Resultat 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat före skatt -11 665 -12 159 -10 617 -14 522
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -11 665 -12 159 -10 617 -14 522
Årets resultat -11 665 -12 159 -10 617 -14 522
Jämförelsestörande poster 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 485 1 975 1 958 1 832
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -11 665 -12 159 -10 617 -14 522
Bokslutsdispositioner 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 5 913 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Balanserade utgifter 7 848 6 331 6 637 9 938
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 7 848 6 331 6 637 9 938
Materiella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 196 133 117 120
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 196 133 117 120
Finansiella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 251 251 5 5
Summa finansiella anläggningstillgångar 251 251 5 5
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa anläggningstillgångar 8 296 6 714 6 759 10 062

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Kundfordringar 3 2 34 60
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 342 658 172 95
Summa kortfristiga fordringar 345 660 206 155
Kassa och bank 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 540 2 755 1 225 276
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa omsättningstillgångar 2 885 3 415 1 431 431
Summa tillgångar 11 181 10 130 14 103 10 493

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Aktiekapital 3 003 32 429 29 429 3 308
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 8 445 6 331 6 637 12 610
Summa bundet eget kapital 11 448 38 760 36 066 15 918
Fritt eget kapital 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Balanserat resultat 10 248 -47 097 -39 704 -29 824
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -11 665 -12 159 -10 617 -14 522
Summa fritt eget kapital -1 417 -59 256 -50 321 -44 346
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa eget kapital 10 031 -20 496 -14 255 -28 428
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 25 651 30 045
Summa långfristiga skulder 0 0 25 651 30 045
Kortfristiga skulder 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 261 439 102 112
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 888 30 188 2 605 8 764
Summa kortfristiga skulder 1 149 30 627 2 707 8 876
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa eget kapital och skulder 11 181 10 130 14 103 10 493

Noter

2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Antal anställda 8 6 6 8
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Kassalikviditet (%) 251,09 % 11,15 % 52,86 % 4,86 %
Soliditet (%) 89,71 % -202,33 % -101,08 % -270,92 %
Avkastning på eget kapital (%) -116,29 % 59,32 % 74,48 % 51,08 %
Riskbuffert (%) -142,20 % -106,98 % -68,30 % -125,64 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -1 042,92 % -1 862,19 % -13 972,22 % -2 284,08 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Keyflow Aktiebolag har 4 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord