Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Key Code Security AB

Information 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 45 971 48 172 52 431 63 021
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 45 971 48 172 52 431 63 021
Rörelsens kostnader 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 2 339 2 902 3 064 3 971
Övriga externa kostnader 9 519 9 924 11 950 19 559
Personalkostnader 14 817 15 812 15 116 21 916
Avskrivningar 1 999 1 671 1 438 1 158
Summa rörelsekostnader -28 674 -30 309 -31 568 -46 604
Rörelseresultat 17 297 17 863 20 863 16 417
Resultat 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Resultat före skatt 17 295 17 857 20 848 16 385
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 17 295 17 857 20 848 16 385
Årets resultat 2 417 67 8 075
Jämförelsestörande poster 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 6 15 33
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 17 295 17 857 20 848 16 385
Bokslutsdispositioner 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Koncernbidrag -17 293 -17 440 -20 781 -8 310
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Balanserade utgifter 1 139 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 1 139 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 2 887 4 388 4 600 3 817
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 887 4 388 4 600 3 817
Finansiella anläggningstillgångar 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Summa anläggningstillgångar 4 026 4 388 4 600 3 817

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 1 450 1 352 1 376 1 451
Summa varulager 1 450 1 352 1 376 1 451
Kortfristiga fordringar 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 29 716 25 687 28 610 32 573
Övriga kortfristiga fordringar 1 280 1 311 1 315 1 521
Summa kortfristiga fordringar 30 996 26 998 29 925 34 094
Kassa och bank 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 7 3 617 887 1 345
2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Summa omsättningstillgångar 32 453 31 967 32 188 36 890
Summa tillgångar 36 479 36 355 36 788 40 707

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 1 159 20 20 20
Summa bundet eget kapital 1 259 120 120 120
Fritt eget kapital 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Balanserat resultat 22 136 22 858 22 791 14 716
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 2 417 67 8 075
Summa fritt eget kapital 22 138 23 275 22 858 22 791
2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Summa eget kapital 23 397 23 395 22 978 22 911
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Skulder till kreditinstitut, korta 792 0 0 0
Leverantörsskulder 615 1 004 1 242 2 126
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 5 348 5 348 5 732 6 464
Övriga kortfristiga skulder 6 327 6 608 6 836 9 206
Summa kortfristiga skulder 13 082 12 960 13 810 17 796
2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Summa eget kapital och skulder 36 479 36 355 36 788 40 707

Noter

2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Antal anställda 29 28 31 54
Löner till styrelse & VD 0 0 0 1 040
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 14 876
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 5 674
2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Företagsinteckningar 2 000 2 000 2 000 1 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 2 000 2 000 2 000 1 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 2 000 2 000 2 000 1 000
Utnyttjad checkräkningskredit 792 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Kassalikviditet (%) 236,99 % 236,23 % 223,11 % 199,14 %
Soliditet (%) 64,14 % 64,35 % 62,46 % 56,28 %
Avkastning på eget kapital (%) 73,92 % 76,33 % 90,73 % 71,52 %
Riskbuffert (%) 47,40 % 49,09 % 56,60 % 40,15 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 37,62 % 37,06 % 39,73 % 25,95 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 295
Läs mer.