Nyckeltal för Kayode Shekoni Aktiebolag

Information 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 216 106 1 125 613
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 127 0 0
Total omsättning 216 233 1 125 613
Rörelsens kostnader 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 29 12 23 40
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 108 145 159 142
Personalkostnader 77 337 449 466
Avskrivningar 0 0 0 3
Summa rörelsekostnader -214 -494 -631 -651
Rörelseresultat 2 -260 493 -37
Resultat 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat före skatt 1 -135 367 -14
Skatt 0 0 81 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 -260 492 -37
Årets resultat 1 -135 286 -14
Jämförelsestörande poster 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 0 1 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 -260 492 -37
Bokslutsdispositioner 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 125 -125 23
Balansräkning 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Kundfordringar 47 7 6 7
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 67 60 82 25
Summa kortfristiga fordringar 114 67 88 32
Kassa och bank 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 118 210 481 74
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa omsättningstillgångar 233 276 569 106
Summa tillgångar 233 276 569 106

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 15 15 15 15
Summa bundet eget kapital 115 115 115 115
Fritt eget kapital 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Balanserat resultat 88 223 -63 -49
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 -135 286 -14
Summa fritt eget kapital 89 88 223 -63
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa eget kapital 204 203 338 52
Summa obeskattade reserver 0 0 125 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 27 73 106 54
Summa kortfristiga skulder 28 73 106 54
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa eget kapital och skulder 233 276 569 106

Noter

2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Antal anställda 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 314
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 106
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 15
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 15
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Kassalikviditet (%) 828,57 % 379,45 % 536,79 % 196,30 %
Soliditet (%) 87,55 % 73,55 % 75,59 % 49,06 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,49 % -128,08 % 114,39 % -71,15 %
Riskbuffert (%) -2,71 % -94,20 % 85,92 % -34,91 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % -245,28 % 43,64 % -6,04 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 314
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!