Nyckeltal för Katrineholms Hyrmaskiner Aktiebolag

Information 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 33 469 28 158 28 773 31 847
Övriga rörelseintäkter 666 494 643 672
Total omsättning 34 135 28 652 29 416 32 519
Rörelsens kostnader 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 19 811 0 0 0
Rörelseresultat 5 239 3 240 3 441 5 097
Resultat 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat före skatt 78 3 346 2 976 5 329
Skatt 71 13 389 16
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 5 224 3 224 3 405 5 076
Årets resultat 7 12 1 386 13
Jämförelsestörande poster 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 16 17 36 21
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 5 224 3 224 3 405 5 076
Bokslutsdispositioner 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Koncernbidrag 0 -3 320 -1 200 -5 300
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -5 146 122 -429 253
Balansräkning 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 335 461 616 845
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 335 461 616 845
Finansiella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 5 233 5 233 7 233 3 833
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 500 500 500 500
Summa finansiella anläggningstillgångar 5 733 5 733 7 733 4 333
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa anläggningstillgångar 6 068 6 194 8 349 5 178

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 6 152 4 731 4 918 4 225
Summa varulager 6 152 4 731 4 918 4 225
Kortfristiga fordringar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Kundfordringar 3 971 3 088 2 646 2 954
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 2 070 760 458 703
Övriga kortfristiga fordringar 1 039 724 296 547
Summa kortfristiga fordringar 7 080 4 572 3 400 4 204
Kassa och bank 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 505 2 139 21 1 956
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa omsättningstillgångar 15 738 11 442 8 339 10 385
Summa tillgångar 21 806 17 636 16 689 15 563

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Balanserat resultat 3 653 3 641 3 555 3 542
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 7 12 1 386 13
Summa fritt eget kapital 3 660 3 653 4 941 3 555
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa eget kapital 3 780 3 773 5 061 3 675
Summa obeskattade reserver 1 170 1 184 1 306 877
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 823 621 621 621
Långfristiga skulder 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 11 960 7 908 5 960 5 950
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 11 960 7 908 5 960 5 950
Kortfristiga skulder 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 130 0
Leverantörsskulder 2 062 2 478 1 771 1 902
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 2 010 1 671 1 840 2 538
Summa kortfristiga skulder 4 072 4 149 3 741 4 440
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa eget kapital och skulder 21 806 17 636 16 689 15 563

Noter

2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Antal anställda 8 7 11 11
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Företagsinteckningar 2 800 2 800 2 800 1 800
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 2 800 2 800 2 800 1 800
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 1 500 1 500 2 500 1 500
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 130 0
Utdelning 0 0 1 300 0
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Kassalikviditet (%) 235,39 % 161,75 % 91,45 % 138,74 %
Soliditet (%) 21,29 % 26,34 % 36,09 % 27,77 %
Avkastning på eget kapital (%) 112,53 % 69,40 % 56,53 % 117,46 %
Riskbuffert (%) 23,93 % 18,24 % 20,26 % 32,55 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 15,56 % 11,39 % 11,71 % 15,87 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!