Nyckeltal för Katrineholms Hyrmaskiner Aktiebolag

Information 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 28 158 28 773 31 847 28 849
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 494 643 672 646
Total omsättning 28 652 29 416 32 519 29 495
Rörelsens kostnader 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 16 851 15 475 17 169 15 896
Övriga externa kostnader 3 379 3 658 3 215 3 428
Personalkostnader 4 984 6 540 6 739 6 399
Avskrivningar 199 302 298 307
Summa rörelsekostnader -25 413 -25 975 -27 421 -26 030
Rörelseresultat 3 240 3 441 5 097 3 465
Resultat 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Resultat före skatt 3 346 2 976 5 329 3 393
Skatt 13 389 16 211
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 224 3 405 5 076 3 423
Årets resultat 12 1 386 13 682
Jämförelsestörande poster 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 17 36 21 42
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 224 3 405 5 076 3 423
Bokslutsdispositioner 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Koncernbidrag -3 320 -1 200 -5 300 -2 500
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 122 -429 253 -30
Balansräkning 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 461 616 845 469
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 461 616 845 469
Finansiella anläggningstillgångar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 5 233 7 233 3 833 1 349
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 500 500 500 500
Summa finansiella anläggningstillgångar 5 733 7 733 4 333 1 849
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa anläggningstillgångar 6 194 8 349 5 178 2 318

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 4 731 4 918 4 225 3 935
Summa varulager 4 731 4 918 4 225 3 935
Kortfristiga fordringar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Kundfordringar 3 088 2 646 2 954 3 205
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 760 458 703 541
Övriga kortfristiga fordringar 724 296 547 311
Summa kortfristiga fordringar 4 572 3 400 4 204 4 057
Kassa och bank 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 139 21 1 956 2 215
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa omsättningstillgångar 11 442 8 339 10 385 10 207
Summa tillgångar 17 636 16 689 15 563 12 524

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Balanserat resultat 3 641 3 555 3 542 2 860
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 12 1 386 13 682
Summa fritt eget kapital 3 653 4 941 3 555 3 542
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa eget kapital 3 773 5 061 3 675 3 662
Summa obeskattade reserver 1 184 1 306 877 1 130
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 621 621 621 621
Långfristiga skulder 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 7 908 5 960 5 950 2 576
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 7 908 5 960 5 950 2 576
Kortfristiga skulder 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 130 0 0
Leverantörsskulder 2 478 1 771 1 902 2 276
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 98
Övriga kortfristiga skulder 1 671 1 840 2 538 2 161
Summa kortfristiga skulder 4 149 3 741 4 440 4 535
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa eget kapital och skulder 17 636 16 689 15 563 12 524

Noter

2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Antal anställda 7 11 11 11
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Företagsinteckningar 2 800 2 800 1 800 1 800
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 2 800 2 800 1 800 1 800
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 1 500 2 500 1 500 1 500
Utnyttjad checkräkningskredit 0 130 0 0
Utdelning 0 1 300 0 0
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Kassalikviditet (%) 161,75 % 91,45 % 138,74 % 138,30 %
Soliditet (%) 26,34 % 36,09 % 27,77 % 35,89 %
Avkastning på eget kapital (%) 69,40 % 56,53 % 117,46 % 76,15 %
Riskbuffert (%) 18,24 % 20,26 % 32,55 % 27,10 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 11,39 % 11,71 % 15,87 % 11,72 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!