Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Kat2Biz AB

Information 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 065 1 858 1 820 2 353
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 2 065 1 858 1 820 2 353
Rörelsens kostnader 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 837 1 615 1 621 1 938
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -1 837 -1 615 -1 621 -1 938
Rörelseresultat 228 243 198 416
Resultat 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Resultat före skatt 308 201 154 309
Skatt 68 45 35 68
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 228 255 206 413
Årets resultat 240 156 119 241
Jämförelsestörande poster 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 12 8 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 1 3
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 228 255 206 413
Bokslutsdispositioner 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 80 -54 -52 -104
Balansräkning 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 1 563 1 200 946 723
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 1 563 1 200 946 723
Materiella anläggningstillgångar 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 250 500
Summa finansiella anläggningstillgångar 75 75 325 575
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Summa anläggningstillgångar 1 638 1 275 1 271 1 298

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 223 179 376 492
Övriga kortfristiga fordringar 7 6 0 3
Summa kortfristiga fordringar 230 185 376 495
Kassa och bank 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 349 286 92 72
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Summa omsättningstillgångar 579 472 468 567
Summa tillgångar 2 217 1 747 1 739 1 865

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Aktiekapital 70 70 70 70
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 1 164 801 547 324
Summa bundet eget kapital 1 234 871 617 394
Fritt eget kapital 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Balanserat resultat -313 -106 28 11
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 240 156 119 241
Summa fritt eget kapital -73 50 147 252
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Summa eget kapital 1 161 921 764 646
Summa obeskattade reserver 496 576 523 471
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 320 47 245 462
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 240 203 207 287
Summa kortfristiga skulder 560 250 452 749
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Summa eget kapital och skulder 2 217 1 747 1 739 1 865

Noter

2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Kassalikviditet (%) 103,39 % 188,40 % 103,54 % 75,70 %
Soliditet (%) 68,86 % 77,02 % 66,10 % 53,25 %
Avkastning på eget kapital (%) 14,94 % 18,95 % 17,92 % 41,59 %
Riskbuffert (%) 10,28 % 14,60 % 11,73 % 21,96 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 11,04 % 13,72 % 11,26 % 17,42 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0