Nyckeltal för Kapitälet Fastighets Aktiebolag

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 516 2 416 2 360 2 303
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 7 0 0 0
Total omsättning 2 523 2 416 2 360 2 303
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 485 1 675 1 924 1 884
Personalkostnader 26 26 21 15
Avskrivningar 235 235 235 235
Summa rörelsekostnader -1 746 -1 936 -2 180 -2 134
Rörelseresultat 778 480 180 170
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 954 599 2 121 1 187
Skatt 167 158 437 254
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 214 599 2 121 1 187
Årets resultat 786 441 1 684 933
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 22 1 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 468 302 141 154
Övriga finansiella kostnader 0 154 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 214 599 2 121 1 187
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -260 0 0 0
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 10 328 10 562 10 797 11 032
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 10 328 10 562 10 797 11 032
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 14 501 12 756 12 920 7 470
Summa finansiella anläggningstillgångar 14 501 12 756 12 920 7 470
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 24 828 23 319 23 718 18 502

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 380 94 231 43
Summa kortfristiga fordringar 380 94 231 43
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 398 2 357 1 384 8 853
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 1 779 2 451 1 614 8 895
Summa tillgångar 26 607 25 769 25 332 27 397

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 900 900 900 900
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 4 080 4 080 4 080 4 080
Summa bundet eget kapital 4 980 4 980 4 980 4 980
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 7 167 6 726 5 042 8 213
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 786 441 1 684 933
Summa fritt eget kapital 7 953 7 167 6 726 9 146
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 12 933 12 147 11 706 14 126
Summa obeskattade reserver 260 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 1 708 0 12 641 12 533
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 11 000 11 000 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 1 627 0 0
Summa långfristiga skulder 12 708 12 627 12 641 12 533
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 143 96 56 87
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 563 900 930 652
Summa kortfristiga skulder 706 996 986 739
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 26 607 25 769 25 332 27 397

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 12 615 12 615 12 615 12 615
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 12 615 12 615 12 615 12 615
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 12 615 12 615 12 615 12 615
Utnyttjad checkräkningskredit 0 1 627 26 12 532
Utdelning 0 0 0 4 104
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 251,84 % 246,08 % 163,79 % 1 203,79 %
Soliditet (%) 49,33 % 47,14 % 46,21 % 51,56 %
Avkastning på eget kapital (%) 9,25 % 4,93 % 18,12 % 8,40 %
Riskbuffert (%) 2,85 % 0,75 % 7,89 % 3,73 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 29,65 % 5,92 % 83,90 % 44,85 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord