Nyckeltal för Kalmar Hamn AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 58 829 40 913 37 134 35 533
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 60 641 41 31
Total omsättning 58 889 41 554 37 175 35 564
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 35 629 19 265 16 405 14 547
Personalkostnader 12 806 13 557 13 240 12 376
Avskrivningar 5 778 4 610 3 878 3 316
Summa rörelsekostnader -54 213 -37 432 -33 523 -30 239
Rörelseresultat 4 675 2 393 3 627 5 096
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 1 910 1 029 1 014 -2 931
Skatt 325 271 259 137
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 636 1 523 3 512 5 094
Årets resultat 1 585 758 755 432
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 7 3 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 040 877 117 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 636 1 523 3 512 5 094
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 3 500
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -1 726 -494 -2 498 -8 025
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 121 698 124 851 50 858 44 233
Maskiner 7 401 7 413 4 780 12 157
Inventarier 34 658 36 990 31 288 32 774
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 33 244 57 730 4 642
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 163 790 169 498 144 656 93 806
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 163 790 169 498 144 656 93 806

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 13 023 4 139 5 574 5 352
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 5 16 0 3 533
Övriga kortfristiga fordringar 1 589 2 256 6 147 897
Summa kortfristiga fordringar 14 617 6 411 11 721 9 782
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 6 667 4 148 2 967 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 21 284 10 559 14 687 9 782
Summa tillgångar 185 074 180 057 159 343 103 588

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 5 000 5 000 5 000 5 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 160 160 160 160
Summa bundet eget kapital 5 160 5 160 5 160 5 160
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 54 672 53 914 53 159 56 227
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 585 758 755 432
Summa fritt eget kapital 56 257 54 672 53 914 56 659
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 61 417 59 832 59 074 61 819
Summa obeskattade reserver 26 137 24 411 23 917 21 419
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 1 060 734 463 204
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 90 000 90 000 60 000 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 90 000 90 000 60 000 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 14 410
Leverantörsskulder 1 821 2 286 6 347 3 322
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 42 13 49 187
Övriga kortfristiga skulder 4 598 2 781 9 493 2 227
Summa kortfristiga skulder 6 461 5 080 15 889 20 146
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 185 074 180 057 159 343 103 588

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 17 17 17 17
Löner till styrelse & VD 1 333 1 279 1 129 1 046
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 7 732 7 878 7 648 7 435
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 3 496 3 985 3 866 3 646
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 10 000 10 000 25 000 25 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 14 410
Utdelning 0 0 0 3 500
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 329,42 % 207,85 % 92,44 % 48,56 %
Soliditet (%) 43,59 % 43,22 % 48,14 % 74,92 %
Avkastning på eget kapital (%) 4,51 % 1,96 % 4,58 % 6,56 %
Riskbuffert (%) 1,52 % 0,47 % 2,14 % 4,91 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 4,41 % 1,58 % 9,14 % 14,33 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 533 539 516 499
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!