Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för K-Fast Getängen AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 5 658 4 142 5 056 4 784
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 5 658 4 142 5 056 4 784
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 132 2 288 2 971 2 602
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 995 995 1 009 1 012
Summa rörelsekostnader -3 127 -3 283 -3 980 -3 614
Rörelseresultat 2 531 859 1 075 1 170
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 1 222 -195 -50 111
Skatt 209 0 33 26
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 547 -195 -50 61
Årets resultat 1 013 -195 -83 85
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 18 5 1 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 003 1 059 1 126 1 108
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 547 -195 -50 61
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -325 0 0 50
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 34 461 35 417 36 373 37 520
Maskiner 20 54 88 122
Inventarier 5 9 14 34
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 34 486 35 480 36 475 37 676
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 34 486 35 480 36 475 37 676

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 1 703 587 10 1
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 6 141 381 64
Summa kortfristiga fordringar 1 709 728 391 65
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 242 1 782 2 307 2 315
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 2 951 2 510 2 699 2 380
Summa tillgångar 37 437 37 990 39 174 40 056

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 496 692 775 617
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 013 -195 -83 85
Summa fritt eget kapital 1 509 497 692 702
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 1 629 617 812 822
Summa obeskattade reserver 325 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 595 595 595 635
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 25 126 25 959 25 668 26 501
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 6 555 1 981 4 767 4 711
Övriga långfristiga skulder 0 6 106 5 774 5 199
Summa långfristiga skulder 31 681 34 046 36 209 36 411
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 833 833 833 833
Leverantörsskulder 156 192 386 450
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 2 218 1 708 339 905
Summa kortfristiga skulder 3 207 2 733 1 558 2 188
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 37 437 37 990 39 174 40 056

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 36 000 36 000 36 000 36 000
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 36 000 36 000 36 000 36 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 92,02 % 91,84 % 173,17 % 108,78 %
Soliditet (%) 4,99 % 1,62 % 2,07 % 2,05 %
Avkastning på eget kapital (%) 82,79 % -31,60 % -6,16 % 7,42 %
Riskbuffert (%) 3,94 % -0,61 % -0,23 % 0,05 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 9,61 % -30,28 % -23,26 % -21,89 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0