Nyckeltal för K-Fast Bygg Syd AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 411 271 358 685 174 398 202 949
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 437 12 656 261
Total omsättning 411 708 358 697 175 054 203 210
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 380 916 335 152 164 527 196 350
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 10 272 8 941 7 775 7 993
Personalkostnader 0 34 474 3 982
Avskrivningar 1 225 902 541 401
Summa rörelsekostnader -392 413 -345 029 -173 317 -208 726
Rörelseresultat 19 295 13 668 1 738 -5 516
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 16 995 13 653 1 523 -5 674
Skatt 61 361 -355 1 212
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 16 995 13 653 1 523 -5 674
Årets resultat -61 1 392 1 878 4 214
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 155 0 196 154
Externa räntekostnader 5 12 19 4
Övriga finansiella kostnader 2 139 3 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 16 995 13 653 1 523 -5 674
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag -16 995 -11 900 0 11 100
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 183 0 0 0
Inventarier 5 353 4 010 2 480 1 641
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 5 536 4 010 2 480 1 641
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 1 260
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 711 0 353 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 711 0 353 1 260
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 6 247 4 010 2 834 2 901

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 542 58 56 63
Summa varulager 542 58 56 63
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 27 297 7 478 2 361
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 92 197 69 537 93 389 39 505
Övriga kortfristiga fordringar 45 714 10 806 885 3 952
Summa kortfristiga fordringar 137 938 80 640 101 752 45 818
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 10 237 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 148 717 80 698 101 808 45 881
Summa tillgångar 154 964 84 709 104 642 48 782

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 11 050 9 659 7 781 3 566
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -61 1 392 1 878 4 214
Summa fritt eget kapital 10 989 11 051 9 659 7 780
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 11 039 11 101 9 709 7 830
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 22 226 25 662 37 881 10 274
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 21 442 3 476 2 500 18
Övriga kortfristiga skulder 100 256 44 470 54 552 30 660
Summa kortfristiga skulder 143 924 73 608 94 933 40 952
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 154 964 84 709 104 642 48 782

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 1 5
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 7 950 7 950 7 950 7 950
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 7 950 7 950 7 950 7 950
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 102,95 % 109,55 % 107,18 % 111,88 %
Soliditet (%) 7,12 % 13,10 % 9,28 % 16,05 %
Avkastning på eget kapital (%) 153,95 % 122,99 % 15,69 % -72,46 %
Riskbuffert (%) 10,85 % 16,11 % 1,43 % -11,69 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 3,57 % 3,80 % 0,75 % -2,87 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!