Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för K-Fast Bygg Syd AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 358 685 174 398 202 949 151 093
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 12 656 261 0
Total omsättning 358 697 175 054 203 210 151 093
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 335 152 164 527 196 350 157 839
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 8 941 7 775 7 993 5 379
Personalkostnader 34 474 3 982 2 183
Avskrivningar 902 541 401 124
Summa rörelsekostnader -345 029 -173 317 -208 726 -165 525
Rörelseresultat 13 668 1 738 -5 516 -14 708
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 13 653 1 523 -5 674 -14 901
Skatt 361 -355 1 212 918
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 13 653 1 523 -5 674 -14 901
Årets resultat 1 392 1 878 4 214 3 235
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 196 154 176
Externa räntekostnader 12 19 4 17
Övriga finansiella kostnader 3 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 13 653 1 523 -5 674 -14 901
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag -11 900 0 11 100 19 054
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 4 010 2 480 1 641 1 230
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 4 010 2 480 1 641 1 230
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 1 260 1 260
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 353 0 1 210
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 353 1 260 2 470
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 4 010 2 834 2 901 3 700

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 58 56 63 135
Summa varulager 58 56 63 135
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 297 7 478 2 361 6 870
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 69 537 93 389 39 505 64 622
Övriga kortfristiga fordringar 10 806 885 3 952 1 531
Summa kortfristiga fordringar 80 640 101 752 45 818 73 023
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 80 698 101 808 45 881 73 158
Summa tillgångar 84 709 104 642 48 782 76 859

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 9 659 7 781 3 566 331
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 392 1 878 4 214 3 235
Summa fritt eget kapital 11 051 9 659 7 780 3 566
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 11 101 9 709 7 830 3 616
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 25 662 37 881 10 274 32 387
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 3 476 2 500 18 436
Övriga kortfristiga skulder 44 470 54 552 30 660 40 419
Summa kortfristiga skulder 73 608 94 933 40 952 73 242
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 84 709 104 642 48 782 76 859

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0 1 5 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 7 950 7 950 7 950 7 950
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 7 950 7 950 7 950 7 950
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 109,55 % 107,18 % 111,88 % 99,70 %
Soliditet (%) 13,10 % 9,28 % 16,05 % 4,70 %
Avkastning på eget kapital (%) 122,99 % 15,69 % -72,46 % -412,09 %
Riskbuffert (%) 16,11 % 1,43 % -11,69 % -19,40 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 3,80 % 0,75 % -2,87 % -9,99 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0