Nyckeltal för JuliAct AB

Information 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 194 3 355 2 468 1 592
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 2 194 3 355 2 468 1 592
Rörelsens kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 453 514 447 280
Personalkostnader 1 033 0 975 985
Avskrivningar 0 1 003 0 11
Summa rörelsekostnader -1 486 -1 517 -1 422 -1 276
Rörelseresultat 708 1 839 1 046 316
Resultat 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat före skatt 1 092 1 827 930 363
Skatt 184 378 232 126
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 092 1 827 930 90
Årets resultat 908 1 449 698 237
Jämförelsestörande poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 155 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 8 11 16 14
Övriga finansiella kostnader 0 0 100 212
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 092 1 827 930 90
Bokslutsdispositioner 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 273
Balansräkning 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 1 791 1 816
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 000 1 400 800 200
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 017 1 800 2 991 2 416
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa anläggningstillgångar 2 017 1 800 2 991 2 416

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kundfordringar 94 92 0 48
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 32 0 0 25
Summa kortfristiga fordringar 126 92 0 73
Kassa och bank 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 499 2 708 600 592
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa omsättningstillgångar 2 625 2 800 600 665
Summa tillgångar 4 642 4 600 3 591 3 081

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserat resultat 2 971 1 822 1 394 1 427
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 908 1 449 698 237
Summa fritt eget kapital 3 879 3 271 2 092 1 664
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital 3 929 3 321 2 142 1 714
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Skulder till kreditinstitut, korta 6 514 804 924
Leverantörsskulder 0 34 22 6
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 706 731 623 436
Summa kortfristiga skulder 712 1 279 1 449 1 366
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital och skulder 4 642 4 600 3 591 3 081

Noter

2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 540 552
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 396 399
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 280 300 270 270
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kassalikviditet (%) 368,68 % 218,92 % 41,41 % 48,68 %
Soliditet (%) 84,64 % 72,20 % 59,65 % 55,63 %
Avkastning på eget kapital (%) 27,79 % 55,01 % 43,42 % 5,25 %
Riskbuffert (%) 22,57 % 39,10 % 21,12 % -6,29 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 49,41 % 54,13 % 32,98 % -8,54 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 540 552
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!