Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Jonas Persson Entreprenad AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 347 3 359 2 421 2 041
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 397 97 23 171
Total omsättning 2 744 3 456 2 444 2 212
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 959 901 1 257 843
Personalkostnader 519 584 455 432
Avskrivningar 548 563 483 345
Summa rörelsekostnader -2 026 -2 048 -2 195 -1 620
Rörelseresultat 718 1 408 230 578
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 212 1 101 61 172
Skatt 45 241 12 36
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 722 1 409 222 567
Årets resultat 167 860 48 136
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 7 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 5 9 15 21
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 722 1 409 222 567
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -510 -308 -161 -395
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 2 802 1 770 1 896 2 093
Inventarier 593 745 732 692
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 395 2 515 2 628 2 785
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 170 170 170 172
Summa finansiella anläggningstillgångar 170 170 170 172
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 3 564 2 685 2 798 2 957

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 404 743 413 595
Summa kortfristiga fordringar 404 743 413 595
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 617 1 677 1 588 1 024
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 2 022 2 420 2 000 1 619
Summa tillgångar 5 586 5 105 4 798 4 576

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 1 146 286 238 102
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 167 860 48 136
Summa fritt eget kapital 1 313 1 146 286 238
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 1 363 1 196 336 288
Summa obeskattade reserver 2 172 1 662 1 354 1 193
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 38 113
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 204 204 299 395
Summa långfristiga skulder 204 204 337 508
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 134 171 171
Leverantörsskulder 575 571 1 261 1 143
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 272 1 338 1 339 1 273
Summa kortfristiga skulder 1 847 2 043 2 771 2 587
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 5 586 5 105 4 798 4 576

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 375 375 375 375
Fastighetsinteckningar 0 0 0 456
Övriga säkerheter 0 306 381 0
Summa säkerheter 375 681 756 831
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 109,42 % 118,45 % 72,21 % 62,58 %
Soliditet (%) 53,06 % 47,42 % 27,80 % 25,51 %
Avkastning på eget kapital (%) 24,36 % 58,20 % 16,64 % 48,58 %
Riskbuffert (%) 12,82 % 27,44 % 4,51 % 12,23 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 30,55 % 41,68 % 8,55 % 26,75 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hjälp oss bli bättre