Nyckeltal för Johnnys Däckservice i Hammarö AB

Information 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 983 4 667 5 113 4 889
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 20 12 1 0
Total omsättning 5 003 4 679 5 114 4 889
Rörelsens kostnader 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 1 429 1 293 1 593 1 642
Övriga externa kostnader 817 615 731 629
Personalkostnader 2 221 1 904 1 862 1 939
Avskrivningar 316 411 262 268
Summa rörelsekostnader -4 783 -4 223 -4 448 -4 478
Rörelseresultat 220 455 666 412
Resultat 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Resultat före skatt 149 417 618 371
Skatt 32 91 140 82
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 149 367 622 369
Årets resultat 117 326 479 289
Jämförelsestörande poster 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 71 88 43 42
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 149 367 622 369
Bokslutsdispositioner 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 50 -4 2
Balansräkning 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Byggnader och mark 4 016 2 565 2 675 2 723
Maskiner 454 617 134 251
Inventarier 0 0 35 69
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 1 604 60 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 4 470 4 786 2 904 3 043
Finansiella anläggningstillgångar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 1 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 1 0 0
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa anläggningstillgångar 4 471 4 787 2 904 3 043

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 514 526 496 417
Summa varulager 514 526 496 417
Kortfristiga fordringar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Kundfordringar 137 92 209 177
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 50 50 50 50
Övriga kortfristiga fordringar 127 29 22 21
Summa kortfristiga fordringar 314 171 281 248
Kassa och bank 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 1 1
Summa kassa och bank 483 790 770 398
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa omsättningstillgångar 1 311 1 487 1 547 1 064
Summa tillgångar 5 782 6 274 4 451 4 107

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Balanserat resultat 1 232 905 427 137
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 117 326 479 289
Summa fritt eget kapital 1 349 1 231 906 426
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa eget kapital 1 399 1 281 956 476
Summa obeskattade reserver 31 31 81 77
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 3 243 3 899 2 375 2 675
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 3 243 3 899 2 375 2 675
Kortfristiga skulder 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Skulder till kreditinstitut, korta 530 450 300 300
Leverantörsskulder 217 180 176 167
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 23 30
Övriga kortfristiga skulder 363 433 541 381
Summa kortfristiga skulder 1 110 1 063 1 040 878
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa eget kapital och skulder 5 782 6 274 4 451 4 107

Noter

2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Antal anställda 4 3 3 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 2 886 2 886 1 600 1 600
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 2 886 2 886 1 600 1 600
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Kassalikviditet (%) 71,80 % 90,40 % 101,06 % 73,58 %
Soliditet (%) 24,59 % 20,78 % 22,82 % 12,97 %
Avkastning på eget kapital (%) 10,48 % 28,15 % 61,24 % 69,26 %
Riskbuffert (%) 2,18 % 5,48 % 13,69 % 8,83 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1,57 % 5,98 % 11,32 % 6,69 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!