Nyckeltal för Johan Ahlberg Bil AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 739 616 807 370 747 293 793 972
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 7 079 8 055 6 179 6 964
Total omsättning 746 695 815 425 753 472 800 936
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 587 140 638 344 582 779 637 438
Övriga externa kostnader 61 652 69 125 66 192 62 897
Personalkostnader 84 803 93 249 86 825 84 237
Avskrivningar 5 314 4 772 5 035 6 256
Summa rörelsekostnader -738 909 -805 490 -740 831 -790 828
Rörelseresultat 7 785 9 935 12 641 10 108
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 8 096 6 138 8 392 7 215
Skatt 1 278 1 363 1 806 1 198
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 5 369 8 727 10 853 9 629
Årets resultat 5 716 4 444 6 586 6 017
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 314 1 103 418 451
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 4 673 2 311 2 814 3 051
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 5 369 8 727 10 853 9 629
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag -1 102 -331 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 2 727 -2 589 -2 461 -2 414
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 699 0 0 0
Goodwill 0 667 1 667 2 667
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 699 667 1 667 2 667
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 34 956 22 653 13 555 13 740
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 17 607 14 930 13 524 16 671
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 395 14 693 8 231 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 629 747 851 986
Summa materiella anläggningstillgångar 53 587 53 023 36 161 31 397
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 27 369 13 474 7 211 7 204
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 820 669 794 794
Summa finansiella anläggningstillgångar 28 189 14 143 8 005 7 998
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 82 474 67 832 45 833 42 062

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 83 583 69 878 91 901 99 272
Summa varulager 83 583 69 878 91 901 99 272
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 53 054 30 458 27 186 43 904
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 15 647 12 965 14 642 19 519
Summa kortfristiga fordringar 68 701 43 423 41 828 63 423
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 073 11 395 11 796 13 039
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 153 357 124 696 145 524 175 734
Summa tillgångar 235 832 192 528 191 358 217 796

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 300 300 300 300
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 60 60 60 60
Summa bundet eget kapital 360 360 360 360
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 62 962 62 518 62 432 56 415
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 5 716 4 444 6 586 6 017
Summa fritt eget kapital 68 678 66 962 69 018 62 432
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 69 038 67 322 69 378 62 792
Summa obeskattade reserver 12 785 15 512 12 924 10 463
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 9 475 8 534 9 305 9 532
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 30 333 32 667 14 503 15 073
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 30 333 32 667 14 503 15 073
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 53 700 22 242 32 279 46 547
Leverantörsskulder 36 618 17 953 28 907 51 649
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 23 883 28 299 24 062 21 740
Summa kortfristiga skulder 114 201 68 494 85 248 119 936
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 235 832 192 528 191 358 217 796

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 136 163 164 155
Löner till styrelse & VD 1 989 1 800 643 652
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 54 598 62 163 57 152 55 300
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 25 638 27 074 26 931 24 592
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 58 500 58 500 56 000 46 000
Fastighetsinteckningar 13 500 13 500 9 500 9 500
Övriga säkerheter 320 406 8 880 27 156
Summa säkerheter 72 320 72 406 74 380 82 656
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 298 256 323 211 318 586 328 364
Summa ansvarsförbindelser 298 256 323 211 318 586 328 364
Beviljad checkräkningskredit 45 500 25 500 25 500 15 500
Utnyttjad checkräkningskredit 32 735 0 13 228 767
Utdelning 3 000 4 000 6 500 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 61,10 % 80,03 % 62,90 % 63,75 %
Soliditet (%) 33,27 % 40,91 % 41,23 % 32,37 %
Avkastning på eget kapital (%) 6,84 % 11,08 % 13,75 % 13,66 %
Riskbuffert (%) 1,10 % 3,54 % 4,41 % 3,61 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,09 % 0,79 % 1,08 % 0,83 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 416 392 352 361
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!