Nyckeltal för Jims Färg & Måleri Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 17 464 18 176 16 865 17 807
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 244 582 488 504
Total omsättning 17 708 18 758 17 353 18 311
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm -33 517 -386 -46
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 10 908 12 026 10 623 11 928
Övriga externa kostnader 1 672 1 362 1 735 2 075
Personalkostnader 3 335 3 220 2 938 3 201
Avskrivningar 33 221 237 269
Summa rörelsekostnader -15 915 -17 346 -15 147 -17 427
Rörelseresultat 1 727 2 436 1 435 792
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 1 689 2 275 1 287 6
Skatt 356 463 233 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 724 2 425 1 287 506
Årets resultat 1 334 1 812 1 055 6
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 103 148 240
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 48
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 724 2 425 1 287 506
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -35 -150 0 -500
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 2 918 3 091
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 33 95 158
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 33 3 013 3 249
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 143 143 143 143
Summa finansiella anläggningstillgångar 143 143 143 143
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 143 175 3 156 3 392

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 2 944 2 977 2 460 2 846
Summa varulager 2 944 2 977 2 460 2 846
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 1 429 1 353 1 443 1 258
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 59 59 1 496 1 729
Övriga kortfristiga fordringar 292 453 571 1 332
Summa kortfristiga fordringar 1 780 1 865 3 510 4 319
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 698 2 070 1 031 122
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 6 422 6 912 7 001 7 287
Summa tillgångar 6 565 7 088 10 157 10 679

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 85 2 973 3 418 3 812
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 334 1 812 1 055 6
Summa fritt eget kapital 1 419 4 785 4 473 3 818
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 1 539 4 905 4 593 3 938
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 3 492 3 708
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 3 492 3 708
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 216 968
Leverantörsskulder 979 690 1 086 1 369
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 2 938 153 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 109 1 340 770 697
Summa kortfristiga skulder 5 026 2 183 2 072 3 034
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 6 565 7 088 10 157 10 679

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 6 6 6 6
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 3 500 3 500 3 500 3 500
Fastighetsinteckningar 0 0 5 500 5 500
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 3 500 3 500 9 000 9 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 3 000 3 000 3 000 3 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 752
Utdelning 0 4 700 1 500 400
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 69,20 % 180,26 % 219,16 % 146,37 %
Soliditet (%) 23,44 % 69,20 % 45,22 % 36,88 %
Avkastning på eget kapital (%) 112,02 % 49,44 % 28,02 % 12,85 %
Riskbuffert (%) 26,25 % 30,95 % 11,47 % 3,16 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 9,86 % 12,78 % 6,75 % 1,22 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord