Nyckeltal för Jetmarine & Maskin Aktiebolag

Information 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 21 713 21 852 20 566 19 919
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 255 19 793 182
Total omsättning 21 968 21 871 21 359 20 101
Rörelsens kostnader 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 8 789 9 400 9 521 7 859
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 5 566 5 493 6 217 4 422
Personalkostnader 5 509 4 892 5 239 5 874
Avskrivningar 1 261 1 532 1 620 1 480
Summa rörelsekostnader -21 125 -21 317 -22 597 -19 635
Rörelseresultat 842 554 -1 283 467
Resultat 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat före skatt 470 350 -1 366 254
Skatt 0 -1 0 59
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 470 350 -1 608 254
Årets resultat 470 351 -1 366 195
Jämförelsestörande poster 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 11 72 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 383 275 325 213
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 470 350 -1 608 254
Bokslutsdispositioner 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 242 0
Balansräkning 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 5 899 8 389 9 863 11 414
Inventarier 54 33 0 339
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 5 953 8 422 9 863 11 753
Finansiella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 26
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa anläggningstillgångar 5 953 8 422 9 863 11 779

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 936 1 765 1 541 441
Summa varulager 936 1 765 1 541 441
Kortfristiga fordringar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Kundfordringar 608 1 058 447 852
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 243 279 315
Övriga kortfristiga fordringar 2 015 1 764 1 874 4 499
Summa kortfristiga fordringar 2 623 3 065 2 600 5 666
Kassa och bank 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 633 195 738 367
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa omsättningstillgångar 4 192 5 025 4 878 6 474
Summa tillgångar 10 145 13 447 14 742 18 252

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Balanserat resultat 1 743 1 392 2 757 2 562
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 470 351 -1 366 195
Summa fritt eget kapital 2 213 1 743 1 391 2 757
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa eget kapital 2 263 1 793 1 441 2 807
Summa obeskattade reserver 0 0 0 242
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 2 490 4 631 5 837 8 565
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 2 490 4 631 5 837 8 565
Kortfristiga skulder 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Skulder till kreditinstitut, korta 1 441 75 0 0
Leverantörsskulder 2 205 4 057 4 084 2 646
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 746 2 891 3 379 3 992
Summa kortfristiga skulder 5 392 7 023 7 463 6 638
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa eget kapital och skulder 10 145 13 447 14 742 18 252

Noter

2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Antal anställda 11 11 12 12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Företagsinteckningar 1 000 1 000 1 000 1 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 3 712 12 839 14 481 11 410
Summa säkerheter 4 712 13 839 15 481 12 410
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 487 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Kassalikviditet (%) 60,39 % 46,42 % 44,73 % 90,89 %
Soliditet (%) 22,31 % 13,33 % 9,77 % 16,36 %
Avkastning på eget kapital (%) 20,77 % 19,52 % -111,59 % 8,51 %
Riskbuffert (%) 3,55 % 2,29 % -11,15 % 1,16 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,40 % 0,34 % -9,40 % 0,21 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!