Nyckeltal för Jaco Fabriks Aktiebolag

Information 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 162 505 127 434 105 441 98 876
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 965 877 1 099 436
Total omsättning 163 470 128 311 106 540 99 312
Rörelsens kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 106 694 79 215 68 527 63 513
Övriga externa kostnader 11 390 9 446 8 632 11 105
Personalkostnader 27 874 25 248 24 074 19 755
Avskrivningar 1 345 1 328 1 649 1 701
Summa rörelsekostnader -147 303 -115 237 -102 882 -96 074
Rörelseresultat 16 168 12 996 3 658 3 236
Resultat 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat före skatt 13 289 9 885 4 970 3 237
Skatt 2 783 2 053 1 096 719
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 16 100 13 050 3 509 3 123
Årets resultat 10 506 7 833 3 874 2 519
Jämförelsestörande poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 41 54 12 22
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 109 0 161 135
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 16 100 13 050 3 509 3 123
Bokslutsdispositioner 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -2 811 -3 165 1 461 114
Balansräkning 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Byggnader och mark 20 483 13 789 13 849 12 580
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 737 734 798 1 078
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 89 1 048 624 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 21 309 15 571 15 271 13 658
Finansiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa anläggningstillgångar 21 309 15 571 15 271 13 658

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Pågående arbeten för annans räkning 16 942 8 114 6 852 4 612
Övrigt varulager 6 602 10 150 5 858 4 855
Summa varulager 23 544 18 264 12 710 9 467
Kortfristiga fordringar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kundfordringar 46 232 36 594 29 085 19 810
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 2 251 2 488 2 106 1 509
Summa kortfristiga fordringar 48 483 39 082 31 191 21 319
Kassa och bank 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 8 119 7 701 11 174 13 412
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa omsättningstillgångar 80 146 65 047 55 075 44 199
Summa tillgångar 101 456 80 618 70 345 57 857

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Aktiekapital 500 500 500 500
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 100 100 100 100
Summa bundet eget kapital 600 600 600 600
Fritt eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserat resultat 28 499 24 666 21 793 19 274
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 10 506 7 833 3 874 2 519
Summa fritt eget kapital 39 005 32 499 25 667 21 793
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital 39 605 33 099 26 267 22 393
Summa obeskattade reserver 11 058 8 248 5 083 6 544
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 300 300 450 1 000
Långfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 1 814 5 681 6 593 7 504
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 3 928 0 100 220
Summa långfristiga skulder 5 742 5 681 6 693 7 724
Kortfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Skulder till kreditinstitut, korta 2 559 911 911 911
Leverantörsskulder 17 851 9 662 10 702 6 346
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 24 341 22 717 20 241 12 939
Summa kortfristiga skulder 44 751 33 290 31 854 20 196
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital och skulder 101 456 80 618 70 345 57 857

Noter

2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Antal anställda 65 62 65 61
Löner till styrelse & VD 680 650 650 600
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 15 930 13 899 13 679 21 072
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 10 489 12 033 8 736 9 097
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Företagsinteckningar 10 000 27 500 27 500 27 500
Fastighetsinteckningar 10 000 10 000 10 000 10 000
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 20 000 37 500 37 500 37 500
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 9 930 13 734 12 528 0
Summa ansvarsförbindelser 9 930 13 734 12 528 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 4 000 4 000 1 000 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kassalikviditet (%) 126,48 % 140,53 % 133,00 % 171,97 %
Soliditet (%) 47,07 % 48,60 % 42,67 % 47,04 %
Avkastning på eget kapital (%) 33,71 % 33,31 % 11,69 % 11,47 %
Riskbuffert (%) 15,77 % 16,19 % 4,81 % 5,18 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 9,84 % 10,24 % 3,18 % 3,02 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 256 235 220 355
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Jaco Fabriks Aktiebolag har 1 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord