Nyckeltal för JMA Förvaltning i Karlskoga Aktiebolag

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 340 288 75 139
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 59 0 0 0
Total omsättning 399 288 75 139
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 253 68 0 0
Övriga externa kostnader 414 468 629 1 199
Personalkostnader 418 444 355 346
Avskrivningar 1 084 709 640 694
Summa rörelsekostnader -2 169 -1 689 -1 624 -2 239
Rörelseresultat -1 770 -1 547 -1 550 -2 099
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt -1 488 -1 089 -2 426 54 409
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 488 -1 089 -1 611 54 409
Årets resultat -1 588 -2 019 -2 426 54 409
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 -86 56 524
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 290 458 30 5
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 8 0 5 20
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 488 -1 089 -1 611 54 409
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag -100 -930 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 -815 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 255 255 255 255
Maskiner 1 677 2 127 1 936 2 352
Inventarier 773 44 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 705 2 426 2 191 2 607
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 -86 56 524
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 662 1 662 2 195 1 783
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 18 622 13 172 12 834 10 305
Summa finansiella anläggningstillgångar 23 100 17 650 17 845 14 904
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 25 805 20 076 20 036 17 511

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 123 93 116 0
Summa varulager 123 93 116 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 307 175 0 34
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 3 479 3 771 3 522 3 199
Summa kortfristiga fordringar 3 786 3 946 3 522 3 233
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 19 743 26 613 29 542 35 147
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 23 652 30 652 33 180 38 380
Summa tillgångar 49 457 50 727 53 216 55 891

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 50 085 52 104 54 530 121
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -1 588 -2 019 -2 426 54 409
Summa fritt eget kapital 48 497 50 085 52 104 54 530
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 48 597 50 185 52 204 54 630
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 379 0 0 831
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 379 0 0 831
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 116 0 0 159
Leverantörsskulder 85 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 281 543 1 013 272
Summa kortfristiga skulder 482 543 1 013 431
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 49 457 50 727 53 216 55 891

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 662 0 0 0
Summa säkerheter 662 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 4 881,54 % 5 627,81 % 3 263,97 % 8 904,87 %
Soliditet (%) 98,26 % 98,93 % 98,10 % 97,74 %
Avkastning på eget kapital (%) -3,06 % -2,17 % -3,09 % 99,60 %
Riskbuffert (%) -3,92 % -2,15 % -3,51 % 95,80 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -440,00 % -378,13 % -2 154,67 % 39 128,78 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!