Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för JMA Förvaltning i Karlskoga Aktiebolag

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 75 139 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 75 139 0 0
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 629 1 199 991 178
Personalkostnader 355 346 449 363
Avskrivningar 640 694 128 98
Summa rörelsekostnader -1 624 -2 239 -1 568 -639
Rörelseresultat -1 550 -2 099 -1 568 -640
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt -2 426 54 409 -1 564 -638
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 611 54 409 -1 564 -638
Årets resultat -2 426 54 409 -774 -638
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -86 56 524 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 30 5 6 4
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 5 20 2 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 611 54 409 -1 564 -638
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 790 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -815 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 255 255 255 255
Maskiner 1 936 2 352 218 196
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 191 2 607 473 451
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -86 56 524 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 2 195 1 783 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 12 834 10 305 300 300
Summa finansiella anläggningstillgångar 17 845 14 904 2 127 350
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 20 036 17 511 2 600 801

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 116 0 0 0
Summa varulager 116 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 0 34 0 10
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 10
Övriga kortfristiga fordringar 3 522 3 199 119 100
Summa kortfristiga fordringar 3 522 3 233 119 120
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 29 542 35 147 5 660 419
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 33 180 38 380 5 779 539
Summa tillgångar 53 216 55 891 8 379 1 340

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 54 530 121 895 1 533
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -2 426 54 409 -774 -638
Summa fritt eget kapital 52 104 54 530 121 895
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 52 204 54 630 221 995
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 831 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 831 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 159 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 013 272 8 158 345
Summa kortfristiga skulder 1 013 431 8 158 345
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 53 216 55 891 8 379 1 340

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 3 263,97 % 8 904,87 % 70,84 % 156,23 %
Soliditet (%) 98,10 % 97,74 % 2,64 % 74,25 %
Avkastning på eget kapital (%) -3,09 % 99,60 % -707,69 % -64,12 %
Riskbuffert (%) -3,51 % 95,80 % -18,67 % -48,04 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -2 154,67 % 39 128,78 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0