Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för JMA Förvaltning i Karlskoga Aktiebolag

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 288 75 139 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 288 75 139 0
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 68 0 0 0
Övriga externa kostnader 468 629 1 199 991
Personalkostnader 444 355 346 449
Avskrivningar 709 640 694 128
Summa rörelsekostnader -1 689 -1 624 -2 239 -1 568
Rörelseresultat -1 547 -1 550 -2 099 -1 568
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -1 089 -2 426 54 409 -1 564
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 089 -1 611 54 409 -1 564
Årets resultat -2 019 -2 426 54 409 -774
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 -86 56 524 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 458 30 5 6
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 5 20 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 089 -1 611 54 409 -1 564
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag -930 0 0 790
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 -815 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 255 255 255 255
Maskiner 2 127 1 936 2 352 218
Inventarier 44 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 426 2 191 2 607 473
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 -86 56 524 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 662 2 195 1 783 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 13 172 12 834 10 305 300
Summa finansiella anläggningstillgångar 17 650 17 845 14 904 2 127
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 20 076 20 036 17 511 2 600

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 93 116 0 0
Summa varulager 93 116 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 175 0 34 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 3 771 3 522 3 199 119
Summa kortfristiga fordringar 3 946 3 522 3 233 119
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 26 613 29 542 35 147 5 660
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 30 652 33 180 38 380 5 779
Summa tillgångar 50 727 53 216 55 891 8 379

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 52 104 54 530 121 895
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -2 019 -2 426 54 409 -774
Summa fritt eget kapital 50 085 52 104 54 530 121
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 50 185 52 204 54 630 221
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 831 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 831 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 159 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 543 1 013 272 8 158
Summa kortfristiga skulder 543 1 013 431 8 158
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 50 727 53 216 55 891 8 379

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 5 627,81 % 3 263,97 % 8 904,87 % 70,84 %
Soliditet (%) 98,93 % 98,10 % 97,74 % 2,64 %
Avkastning på eget kapital (%) -2,17 % -3,09 % 99,60 % -707,69 %
Riskbuffert (%) -2,15 % -3,51 % 95,80 % -18,67 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -378,13 % -2 154,67 % 39 128,78 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0