Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Järfälla församlings Förvaltnings AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 350 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 350 0 0 0
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 23 6 52 10
Personalkostnader 33 32 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -56 -38 -52 -10
Rörelseresultat 293 -38 -52 -10
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 305 319 347 222
Skatt 0 0 0 5
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 305 319 347 222
Årets resultat 305 319 347 217
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 350 370 200
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 11 20 29 5
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 14 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 305 319 347 222
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 350 370 200
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 300 300 300 300
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 300 300 300 300

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 350 350 370 200
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 350 350 370 200
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 406 0 1 114 1 614
Summa kassa och bank 2 023 2 132 987 505
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 2 779 2 482 2 471 2 318
Summa tillgångar 3 079 2 782 2 771 2 618

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 765 446 99 82
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 305 319 347 217
Summa fritt eget kapital 1 070 765 446 299
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 1 170 865 546 399
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 1 900 1 900 1 900 2 200
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 1 900 1 900 1 900 2 200
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 4 2 300 7
Övriga kortfristiga skulder 6 16 25 12
Summa kortfristiga skulder 10 18 325 19
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 3 079 2 782 2 771 2 618

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 0 0
Löner till styrelse & VD 28 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 6 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 200
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 23 730,00 % 13 788,89 % 417,54 % 3 710,53 %
Soliditet (%) 38,00 % 31,09 % 19,70 % 15,24 %
Avkastning på eget kapital (%) 26,07 % 36,88 % 63,55 % 55,64 %
Riskbuffert (%) 9,91 % 11,24 % 12,52 % 8,48 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 87,14 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0