Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Järfälla församlings Catering AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 337 2 313 2 581 2 511
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 14 14 28 92
Total omsättning 1 351 2 327 2 609 2 603
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 347 515 507 593
Övriga externa kostnader 420 473 505 609
Personalkostnader 553 1 154 1 297 1 653
Avskrivningar 5 5 3 0
Summa rörelsekostnader -1 325 -2 147 -2 312 -2 855
Rörelseresultat 27 179 298 -252
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 30 136 299 -252
Skatt 6 38 10 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 30 181 299 -252
Årets resultat 24 98 158 -122
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 3 1 1 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 30 181 299 -252
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 -130 130
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 -45 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 11 15 20 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 11 15 20 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 11 15 20 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 37 141 125 107
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 13 0 130
Övriga kortfristiga fordringar 7 6 10 40
Summa kortfristiga fordringar 44 160 135 277
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 458 624 532 315
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 502 784 668 591
Summa tillgångar 513 800 688 591

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 257 160 1 123
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 24 98 158 -122
Summa fritt eget kapital 281 258 159 1
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 381 358 259 101
Summa obeskattade reserver 45 45 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 3 42 31 29
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 2 67 110 184
Övriga kortfristiga skulder 82 288 287 277
Summa kortfristiga skulder 87 397 428 490
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 513 800 688 591

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 2 2 2 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 448 956 1 046 1 271
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 100 199 238 374
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 577,01 % 197,48 % 155,84 % 120,82 %
Soliditet (%) 80,73 % 48,90 % 37,65 % 17,09 %
Avkastning på eget kapital (%) 7,24 % 46,27 % 115,44 % -249,50 %
Riskbuffert (%) 5,85 % 22,63 % 43,46 % -42,64 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,24 % 7,83 % 11,58 % -10,04 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 224 478 523 424