Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Järfälla församlings Begravningsbyrå AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 334 3 183 2 827 3 122
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 43 45 47 23
Total omsättning 3 377 3 228 2 874 3 145
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 571 691
Handelsvaror 581 639 0 0
Övriga externa kostnader 1 982 1 831 1 566 1 599
Personalkostnader 124 114 252 232
Avskrivningar 56 50 29 42
Summa rörelsekostnader -2 743 -2 634 -2 418 -2 564
Rörelseresultat 634 593 455 580
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 480 449 345 438
Skatt 103 96 77 97
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 641 599 461 584
Årets resultat 377 352 268 341
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 8 6 6 5
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 641 599 461 584
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -161 -150 -116 -146
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 503 198 248 25
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 503 198 248 25
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 503 198 248 25

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 4 3 4 17
Summa varulager 4 3 4 17
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 208 116 239 157
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 31 119 131 5
Övriga kortfristiga fordringar 65 50 40 221
Summa kortfristiga fordringar 304 285 410 383
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 172 1 290 850 1 032
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 1 480 1 579 1 264 1 432
Summa tillgångar 1 983 1 776 1 512 1 457

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 576 524 506 464
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 377 352 268 341
Summa fritt eget kapital 953 876 774 805
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 1 053 976 874 905
Summa obeskattade reserver 761 600 450 334
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 93 65 98 68
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 57 1 0
Övriga kortfristiga skulder 76 78 89 150
Summa kortfristiga skulder 169 200 188 218
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 1 983 1 776 1 512 1 457

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 13 17 21 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 81 68 180 160
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 23 14 38 43
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 300 300 250 300
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 873,37 % 787,50 % 670,21 % 649,08 %
Soliditet (%) 81,38 % 79,85 % 79,74 % 79,01 %
Avkastning på eget kapital (%) 39,72 % 42,24 % 38,24 % 50,73 %
Riskbuffert (%) 32,32 % 33,73 % 30,49 % 39,82 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 19,23 % 18,82 % 16,31 % 18,67 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 94 85 201 160