Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Koncernredovisning för Investor Aktiebolag

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 52 097 000 51 834 000 78 856 000 62 150 000
Övriga rörelseintäkter 92 358 000 7 000 390 000 556 000
Total omsättning 144 455 000 51 841 000 79 246 000 62 706 000
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Övriga rörelsekostnader 0 139 000 455 000 0
Kostnad sålda varor 24 343 000 38 780 000 22 060 000 20 102 000
Rörelseresultat 105 625 000 1 450 000 47 432 000 34 980 000
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 102 650 000 -914 000 44 541 000 34 118 000
Skatt 1 408 000 1 385 000 243 000 453 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 102 650 000 -914 000 44 541 000 34 118 000
Årets resultat 101 242 000 -2 299 000 44 298 000 33 665 000
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 35 000 27 000 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 282 000 1 827 000 0 0
Övriga finansiella kostnader 858 000 564 000 2 946 000 2 291 000
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 102 650 000 -914 000 44 541 000 34 118 000
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 911 000 958 000 550 000 515 000
Patent, licenser mm 9 867 000 9 549 000 7 392 000 7 243 000
Goodwill 41 486 000 43 387 000 33 859 000 34 852 000
Övriga immateriella anläggningstillgångar 13 221 000 14 215 000 8 024 000 8 665 000
Summa immateriella anläggningstillgångar 65 485 000 68 109 000 49 825 000 51 275 000
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 10 105 000 7 098 000 6 350 000 5 558 000
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 2 878 000 3 362 000 2 821 000 2 787 000
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 12 983 000 10 460 000 9 171 000 8 345 000
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 399 356 000 305 574 000 315 843 000 281 904 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 403 545 000 309 765 000 320 183 000 285 779 000
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 482 013 000 388 334 000 379 179 000 345 399 000

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 152 000 131 000 0 0
Övrigt varulager 4 763 000 4 617 000 3 344 000 3 086 000
Summa varulager 4 915 000 4 748 000 3 344 000 3 086 000
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 4 813 000 4 782 000 4 004 000 3 813 000
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 2 097 000 4 246 000 1 590 000 1 331 000
Summa kortfristiga fordringar 6 910 000 9 028 000 5 594 000 5 144 000
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 4 387 000 2 502 000 4 190 000 5 094 000
Summa kassa och bank 19 231 000 11 416 000 16 260 000 11 250 000
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 35 443 000 27 694 000 29 388 000 24 574 000
Summa tillgångar 517 456 000 416 028 000 408 567 000 369 973 000

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 4 794 840 4 794 840 4 795 000 4 794 840
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 4 794 840 4 794 840 4 795 000 4 794 840
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 314 886 000 325 194 000 287 232 000 261 681 000
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 101 242 000 -2 299 000 44 298 000 33 665 000
Summa fritt eget kapital 416 128 000 322 895 000 331 530 000 295 346 000
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 420 923 000 327 690 000 336 325 000 300 141 000
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 1 218 000 1 143 000 1 039 000 1 114 000
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 60 949 000 51 801 000 45 057 000 43 191 000
Skulder till kreditinstitut, långa 11 389 000 11 604 000 9 570 000 9 383 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 12 712 000 10 445 000 6 864 000 7 683 000
Summa långfristiga skulder 85 050 000 73 850 000 61 491 000 60 257 000
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 590 000 2 502 000 83 000 91 000
Leverantörsskulder 2 788 000 2 927 000 1 849 000 1 954 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 6 887 000 7 916 000 7 780 000 6 416 000
Summa kortfristiga skulder 10 265 000 13 345 000 9 712 000 8 461 000
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 517 456 000 416 028 000 408 567 000 369 973 000

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 15560 21162 20054 19292
Löner till styrelse & VD 170 000 143 000 119 000 154 000
Varav tantiem till styrelse & VD 42 000 31 000 32 000 42 000
Löner till övriga anställda 8 221 000 10 428 000 8 904 000 8 263 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 1 916 000 2 611 000 2 363 000 2 250 000
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 3 147 000 2 436 000 415 000 430 000
Övriga säkerheter 11 254 000 10 896 000 9 018 000 9 434 000
Summa säkerheter 14 401 000 13 332 000 9 433 000 9 864 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 2 311 000 3 381 000 3 268 000 3 073 000
Summa ansvarsförbindelser 2 311 000 3 381 000 3 268 000 3 073 000
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 254,66 % 153,20 % 225,02 % 193,76 %
Soliditet (%) 81,34 % 78,77 % 82,32 % 81,13 %
Avkastning på eget kapital (%) 24,39 % -0,28 % 13,24 % 11,37 %
Riskbuffert (%) 17,15 % -2,39 % 7,49 % 6,51 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 191,01 % -6,38 % 52,75 % 51,21 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 539 500 450 436

Nyckeltal för Investor Aktiebolag

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 8 879 000 7 896 000 37 912 000 27 131 000
Övriga rörelseintäkter 68 961 000 0 0 2 628 000
Total omsättning 77 840 000 7 896 000 37 912 000 29 759 000
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 387 000 13 902 000 0 0
Rörelseresultat 77 453 000 -6 378 000 37 548 000 29 425 000
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 76 699 000 -7 148 000 37 056 000 29 275 000
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 76 699 000 -7 148 000 37 056 000 29 275 000
Årets resultat 76 699 000 -7 148 000 37 056 000 29 275 000
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 987 000 1 282 000 1 645 000 1 873 000
Externa ränteintäkter 44 000 50 000 334 000 67 000
Räntekostnader till koncernföretag 347 000 378 000 418 000 500 000
Externa räntekostnader 1 346 000 1 327 000 1 331 000 1 366 000
Övriga finansiella kostnader 1 076 000 2 189 000 722 000 1 879 000
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 76 699 000 -7 148 000 37 056 000 29 275 000
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 3 000 5 000 6 000 3 000
Summa immateriella anläggningstillgångar 3 000 5 000 6 000 3 000
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 10 000 10 000 11 000 12 000
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 10 000 10 000 11 000 12 000
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 17 112 000 20 960 000 24 600 000 30 560 000
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 105 721 000 74 293 000 80 197 000 70 328 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 376 121 000 309 702 000 323 964 000 306 618 000
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 376 134 000 309 717 000 323 981 000 306 633 000

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 1 000 2 000 1 000 3 000
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 927 000 1 508 000 482 000 528 000
Övriga kortfristiga fordringar 70 000 70 000 65 000 68 000
Summa kortfristiga fordringar 1 998 000 1 580 000 548 000 599 000
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 1 998 000 1 580 000 548 000 599 000
Summa tillgångar 378 132 000 311 297 000 324 529 000 307 232 000

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 4 794 840 4 794 840 4 795 000 4 794 840
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 13 938 000 13 939 000 13 940 000 13 937 000
Summa bundet eget kapital 18 732 840 18 733 840 18 735 000 18 731 840
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 234 229 000 251 278 000 223 358 000 202 397 000
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 76 699 000 -7 148 000 37 056 000 29 275 000
Summa fritt eget kapital 310 928 000 244 130 000 260 414 000 231 672 000
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 329 661 000 262 864 000 279 149 000 250 404 000
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 138 000 160 000 169 000 332 000
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 36 907 000 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 10 224 000 9 991 000 13 339 000 14 158 000
Övriga långfristiga skulder 266 000 31 212 000 28 274 000 31 231 000
Summa långfristiga skulder 47 397 000 41 203 000 41 613 000 45 389 000
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 12 000 7 000 9 000 12 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 86 000 5 150 000 890 000 8 888 000
Övriga kortfristiga skulder 838 000 1 913 000 2 699 000 2 207 000
Summa kortfristiga skulder 936 000 7 070 000 3 598 000 11 107 000
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 378 132 000 311 297 000 324 529 000 307 232 000

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 72 73 71 71
Löner till styrelse & VD 45 000 41 000 39 000 35 000
Varav tantiem till styrelse & VD 9 000 8 000 7 000 6 000
Löner till övriga anställda 65 000 68 000 61 000 67 000
Varav resultatlön till övriga anställda 6 000 0 0 0
Sociala kostnader 81 000 73 000 71 000 67 000
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 516 000 250 000 287 000 22 000
Summa säkerheter 516 000 250 000 287 000 22 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 700 000 801 000 801 000
Summa ansvarsförbindelser 0 700 000 801 000 801 000
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 10 740 400 9 973 280 9 206 100 8 438 920
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 213,46 % 22,35 % 15,23 % 5,39 %
Soliditet (%) 87,18 % 84,44 % 86,02 % 81,50 %
Avkastning på eget kapital (%) 23,27 % -2,72 % 13,27 % 11,69 %
Riskbuffert (%) 15,29 % -9,11 % 6,71 % 4,12 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 832,64 % -139,84 % 91,22 % 94,10 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 1 528 1 493 1 408 1 437