Nyckeltal för Internationella Engelska Skolan i Sverige AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2022-06 2020-12 2020-06 2019-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 18 06 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-06 2020-12 2020-06 2019-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 796 880 1 340 020 2 682 600 2 487 570
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 364 996 89 120 170 571 119 847
Total omsättning 5 161 876 1 429 140 2 853 171 2 607 417
Rörelsens kostnader 2022-06 2020-12 2020-06 2019-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 588 180 466 625 895 465 842 068
Personalkostnader 3 033 470 815 077 1 627 780 1 485 420
Avskrivningar 226 889 72 215 144 993 141 879
Summa rörelsekostnader -4 848 539 -1 353 917 -2 668 238 -2 469 367
Rörelseresultat 313 339 75 222 184 928 138 048
Resultat 2022-06 2020-12 2020-06 2019-06
Resultat före skatt 397 011 84 137 155 027 167 986
Skatt -2 461 16 699 27 052 4 107
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 351 915 71 662 176 726 141 729
Årets resultat -109 984 22 439 37 974 -71 121
Jämförelsestörande poster 2022-06 2020-12 2020-06 2019-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-06 2020-12 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 23 980 7 156 8 644 4 719
Externa ränteintäkter 0 6 162 0 2 141
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 71 14 401 481
Övriga finansiella kostnader 17 705 16 863 16 446 2 697
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-06 2020-12 2020-06 2019-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 351 915 71 662 176 726 141 729
Bokslutsdispositioner 2022-06 2020-12 2020-06 2019-06
Koncernbidrag -509 456 -45 000 -90 000 -235 000
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 45 096 12 475 -21 699 26 257
Balansräkning 2022-06 2020-12 2020-06 2019-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-06 2020-12 2020-06 2019-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 12 018 120 183 156 238 228 347
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 12 018 120 183 156 238 228 347
Materiella anläggningstillgångar 2022-06 2020-12 2020-06 2019-06
Byggnader och mark 3 363 3 899 3 946 4 256
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 154 181 156 917 122 697 131 885
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 83 550 48 792 33 335 34 612
Summa materiella anläggningstillgångar 241 094 209 608 159 978 170 753
Finansiella anläggningstillgångar 2022-06 2020-12 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 252 799 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 11 599 8 345 7 040 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 265 448 9 395 8 090 1 050
2022-06 2020-12 2020-06 2019-06
Summa anläggningstillgångar 518 560 339 186 324 306 400 150

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-06 2020-12 2020-06 2019-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-06 2020-12 2020-06 2019-06
Kundfordringar 19 123 16 075 15 419 20 752
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 172 244 502 248 022 24 571
Övriga kortfristiga fordringar 230 162 133 495 132 527 152 661
Summa kortfristiga fordringar 249 457 394 072 395 968 197 984
Kassa och bank 2022-06 2020-12 2020-06 2019-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 317 376 287 812 195 093 217 415
2022-06 2020-12 2020-06 2019-06
Summa omsättningstillgångar 566 833 681 884 591 061 415 399
Summa tillgångar 1 085 390 1 021 070 915 367 815 549

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-06 2020-12 2020-06 2019-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 21 21 21 21
Summa bundet eget kapital 121 121 121 121
Fritt eget kapital 2022-06 2020-12 2020-06 2019-06
Balanserat resultat 349 990 327 551 289 577 360 698
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -109 984 22 439 37 974 -71 121
Summa fritt eget kapital 240 006 349 990 327 551 289 577
2022-06 2020-12 2020-06 2019-06
Summa eget kapital 240 127 350 111 327 672 289 698
Summa obeskattade reserver 146 579 191 675 204 150 182 451
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-06 2020-12 2020-06 2019-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-06 2020-12 2020-06 2019-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 127 964 123 453 86 065 94 901
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 246 555 54 441 48 873 19 206
Övriga kortfristiga skulder 324 168 301 390 248 606 229 293
Summa kortfristiga skulder 698 687 479 284 383 544 343 400
2022-06 2020-12 2020-06 2019-06
Summa eget kapital och skulder 1 085 390 1 021 070 915 367 815 549

Noter

2022-06 2020-12 2020-06 2019-06
Antal anställda 3547 3053 2886 2669
Löner till styrelse & VD 25 262 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 2 112 330 575 729 1 144 590 1 042 210
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 853 304 228 298 461 321 422 439
2022-06 2020-12 2020-06 2019-06
Företagsinteckningar 0 62 500 62 500 62 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 62 500 62 500 62 500
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-06 2020-12 2020-06 2019-06
Kassalikviditet (%) 81,13 % 142,27 % 154,11 % 120,97 %
Soliditet (%) 32,08 % 48,12 % 52,23 % 52,01 %
Avkastning på eget kapital (%) 101,08 % 14,58 % 36,96 % 33,41 %
Riskbuffert (%) 31,65 % 5,49 % 17,29 % 16,96 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 6,97 % 4,09 % 5,96 % 5,57 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 603 189 397 390
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Koncernredovisning för Internationella Engelska Skolan i Sverige AB

Information 2005-06 2004-06 2003-06
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2005-06 2004-06 2003-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 177 942 141 791 61 334
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 503 0 178
Total omsättning 179 445 141 791 61 512
Rörelsens kostnader 2005-06 2004-06 2003-06
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 31 698 27 298 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 42 461 30 846 23 097
Personalkostnader 90 849 76 769 38 583
Avskrivningar 1 802 1 486 944
Summa rörelsekostnader -166 810 -136 399 -62 624
Rörelseresultat 12 602 3 272 -1 186
Resultat 2005-06 2004-06 2003-06
Resultat före skatt 13 220 3 364 -578
Skatt 3 711 384 458
Minoritetsintressen 0 387 0
Resultat efter finansnetto 13 220 3 364 -578
Årets resultat 9 509 2 619 -1 036
Jämförelsestörande poster 2005-06 2004-06 2003-06
Jämförelsestörande poster 0 -2 100 0
Finansiella poster 2005-06 2004-06 2003-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 329 175 634
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 16 12 26
Övriga finansiella kostnader 0 247 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2005-06 2004-06 2003-06
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 13 220 3 364 -578
Bokslutsdispositioner 2005-06 2004-06 2003-06
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2005-06 2004-06 2003-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2005-06 2004-06 2003-06
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 175 200 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 175 200 0
Materiella anläggningstillgångar 2005-06 2004-06 2003-06
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 3 854 2 342
Maskiner och inventarier 4 842 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 1 529 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 6 371 3 854 2 342
Finansiella anläggningstillgångar 2005-06 2004-06 2003-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2005-06 2004-06 2003-06
Summa anläggningstillgångar 6 546 4 054 2 342

Omsättningstillgångar

Varulager 2005-06 2004-06 2003-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2005-06 2004-06 2003-06
Kundfordringar 58 289 294
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 8 060 9 323 3 508
Summa kortfristiga fordringar 8 118 9 612 3 802
Kassa och bank 2005-06 2004-06 2003-06
Summa kortfristiga placeringar 4 484 4 180 4 059
Summa kassa och bank 29 278 14 051 7 667
2005-06 2004-06 2003-06
Summa omsättningstillgångar 41 880 27 842 15 528
Summa tillgångar 48 426 31 897 17 870

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2005-06 2004-06 2003-06
Aktiekapital 100 100 100
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 3 093 1 636 2 473
Summa bundet eget kapital 3 193 1 736 2 573
Fritt eget kapital 2005-06 2004-06 2003-06
Balanserat resultat 6 555 5 181 5 406
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 9 509 2 619 -1 036
Summa fritt eget kapital 16 064 7 800 4 370
2005-06 2004-06 2003-06
Summa eget kapital 19 257 9 536 6 943
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 387 0
Summa avsättningar 1 628 814 954
Långfristiga skulder 2005-06 2004-06 2003-06
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2005-06 2004-06 2003-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 10 329 4 641 2 380
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 17 211 16 518 7 594
Summa kortfristiga skulder 27 540 21 159 9 974
2005-06 2004-06 2003-06
Summa eget kapital och skulder 48 426 31 897 17 870

Noter

2005-06 2004-06 2003-06
Antal anställda 209 182 105
Löner till styrelse & VD 1 089 932 655
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 61 460 50 886 25 718
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 25 374 22 389 11 745
2005-06 2004-06 2003-06
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 2 094 0
Summa ansvarsförbindelser 0 2 094 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2005-06 2004-06 2003-06
Kassalikviditet (%) 135,79 % 111,83 % 114,99 %
Soliditet (%) 39,77 % 29,90 % 38,85 %
Avkastning på eget kapital (%) 68,65 % 35,28 % -8,32 %
Riskbuffert (%) 27,27 % 10,13 % -3,35 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 7,42 % 2,19 % -0,98 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 299 285 251
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!