Nyckeltal för Installatörsföretagen Service i Sverige AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 176 470 175 244 174 739 169 946
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 4 267 6 522 4 059 4 773
Total omsättning 180 737 181 766 178 798 174 719
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 17 449 13 692 11 870 10 267
Övriga externa kostnader 68 271 56 075 54 331 59 381
Personalkostnader 93 040 97 308 90 239 83 811
Avskrivningar 971 1 016 2 017 1 431
Summa rörelsekostnader -179 731 -168 091 -158 457 -154 890
Rörelseresultat 1 006 13 675 20 341 19 650
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 667 9 931 15 137 14 843
Skatt 285 2 396 3 408 3 084
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 127 13 631 20 337 19 643
Årets resultat 382 7 534 11 729 11 758
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 154 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 33 45 4 8
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 127 13 631 20 337 19 643
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -460 -3 700 -5 200 -4 800
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 691 2 663 4 018 5 961
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 691 2 663 4 018 5 961
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 30 896 30 896 30 896 30 896
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 32 587 33 559 34 915 36 857

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 3 050 3 201 1 773 1 745
Summa varulager 3 050 3 201 1 773 1 745
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 6 981 8 022 13 517 7 674
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 3 309 731 83
Övriga kortfristiga fordringar 16 618 9 633 5 854 7 520
Summa kortfristiga fordringar 23 602 17 964 20 102 15 277
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 34 657 51 024 75 633 57 706
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 61 309 72 189 97 508 74 727
Summa tillgångar 93 896 105 748 132 423 111 584

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 250 250 250 250
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 50 50 50 50
Summa bundet eget kapital 300 300 300 300
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 37 835 30 300 18 572 6 813
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 382 7 534 11 729 11 758
Summa fritt eget kapital 38 217 37 834 30 301 18 571
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 38 517 38 134 30 601 18 871
Summa obeskattade reserver 14 160 13 700 10 000 4 800
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 210
Summa långfristiga skulder 0 0 0 210
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 12 713 11 546 14 491 12 510
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 074 15 312 49 541 50 742
Övriga kortfristiga skulder 27 432 27 055 27 790 24 451
Summa kortfristiga skulder 41 219 53 913 91 822 87 703
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 93 896 105 748 132 423 111 584

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 83 83 79 76
Löner till styrelse & VD 174 0 77 213
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 57 481 58 590 55 836 50 336
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 32 253 35 521 30 880 29 853
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 141,34 % 127,96 % 104,26 % 83,22 %
Soliditet (%) 52,14 % 45,61 % 28,67 % 20,08 %
Avkastning på eget kapital (%) 2,30 % 28,26 % 53,56 % 87,66 %
Riskbuffert (%) 1,16 % 12,85 % 15,36 % 17,60 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,62 % 7,75 % 11,64 % 11,55 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 695 706 708 665
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!

Koncernredovisning för Installatörsföretagen Service i Sverige AB

Information 2017-12
Valuta KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 214 359
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 9 967
Total omsättning 224 326
Rörelsens kostnader 2017-12
Försäljningskostnader 0
Administrationskostnader 0
Kostnader för forskning och utveckling 0
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 1 178
Handelsvaror 22 460
Övriga externa kostnader 82 436
Personalkostnader 113 480
Avskrivningar 1 397
Summa rörelsekostnader -220 951
Rörelseresultat 3 377
Resultat 2017-12
Resultat före skatt 3 461
Skatt 3 151
Minoritetsintressen 0
Resultat efter finansnetto 3 461
Årets resultat 310
Jämförelsestörande poster 2017-12
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 105
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 21
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2017-12
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Summa extraordinära poster 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 461
Bokslutsdispositioner 2017-12
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Balansräkning 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2017-12
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 1 548
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 1 548
Materiella anläggningstillgångar 2017-12
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 3 962
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 962
Finansiella anläggningstillgångar 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0
2017-12
Summa anläggningstillgångar 5 510

Omsättningstillgångar

Varulager 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 1 999
Summa varulager 1 999
Kortfristiga fordringar 2017-12
Kundfordringar 10 125
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 37 237
Summa kortfristiga fordringar 47 362
Kassa och bank 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0
Summa kassa och bank 45 762
2017-12
Summa omsättningstillgångar 95 122
Summa tillgångar 100 632

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2017-12
Aktiekapital 250
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa bundet eget kapital 250
Fritt eget kapital 2017-12
Balanserat resultat 469
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 8 737
Årets resultat 310
Summa fritt eget kapital 9 516
2017-12
Summa eget kapital 9 766
Summa obeskattade reserver 0
Minoritetsintressen 0
Summa avsättningar 0
Långfristiga skulder 2017-12
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 0
Summa långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 21 806
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 69 060
Summa kortfristiga skulder 90 866
2017-12
Summa eget kapital och skulder 100 632

Noter

2017-12
Antal anställda 106
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 0
2017-12
Företagsinteckningar 0
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 0
Villkorat aktieägartillskott 0
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 0
Beviljad checkräkningskredit 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0
Utdelning 0
2017-12
Kassalikviditet (%) 102,48 %
Soliditet (%) 9,70 %
Avkastning på eget kapital (%) 35,44 %
Riskbuffert (%) 3,44 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1,60 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Installatörsföretagen Service i Sverige AB har 7 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord