Nyckeltal för In Flames 2017 AB

Information 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 07

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 801 2 180 6 371 2 558
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 126 1 8 1
Total omsättning 1 927 2 181 6 379 2 559
Rörelsens kostnader 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 19 0
Övriga externa kostnader 1 505 2 193 6 024 2 540
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 93 0 0 0
Summa rörelsekostnader -1 598 -2 193 -6 043 -2 540
Rörelseresultat 303 -15 309 11
Resultat 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Resultat före skatt 100 0 311 11
Skatt 43 0 69 8
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 213 0 311 11
Årets resultat 57 0 242 2
Jämförelsestörande poster 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 10 15 2 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 100 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 213 0 311 11
Bokslutsdispositioner 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -113 0 0 0
Balansräkning 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 373 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 373 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 200 300 300 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 200 300 300 0
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa anläggningstillgångar 573 300 300 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Kundfordringar 20 48 422 86
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 316 560 1 983 605
Summa kortfristiga fordringar 336 608 2 405 691
Kassa och bank 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 5 449 545 1 188 208
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa omsättningstillgångar 5 784 1 153 3 593 900
Summa tillgångar 6 357 1 453 3 893 900

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Aktiekapital 75 75 75 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 75 75 75 50
Fritt eget kapital 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Balanserat resultat 244 244 2 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 57 0 242 2
Summa fritt eget kapital 301 244 244 2
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa eget kapital 376 319 319 52
Summa obeskattade reserver 113 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 470 22 4 258
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 5 399 1 112 3 570 590
Summa kortfristiga skulder 5 869 1 134 3 574 848
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa eget kapital och skulder 6 357 1 453 3 893 900

Noter

2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Kassalikviditet (%) 98,57 % 101,68 % 100,53 % 106,01 %
Soliditet (%) 7,22 % 21,95 % 8,19 % 5,78 %
Avkastning på eget kapital (%) 46,38 % 0,00 % 97,49 % 21,15 %
Riskbuffert (%) 3,23 % 0,00 % 7,99 % 1,22 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 14,11 % 0,00 % 4,88 % 0,43 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!