Nyckeltal för In Flames 2017 AB

Information 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 11 201 801 2 180 6 371
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 5 1 126 1 8
Total omsättning 11 206 1 927 2 181 6 379
Rörelsens kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 19
Övriga externa kostnader 10 818 1 505 2 193 6 024
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 93 93 0 0
Summa rörelsekostnader -10 911 -1 598 -2 193 -6 043
Rörelseresultat 52 303 -15 309
Resultat 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat före skatt -55 100 0 311
Skatt 42 43 0 69
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -168 213 0 311
Årets resultat -97 57 0 242
Jämförelsestörande poster 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 12 10 15 2
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 232 100 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -168 213 0 311
Bokslutsdispositioner 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 113 -113 0 0
Balansräkning 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 373 0 0
Inventarier 280 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 280 373 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 200 300 300
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 200 300 300
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa anläggningstillgångar 280 573 300 300

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Kundfordringar 11 20 48 422
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 2 083 316 560 1 983
Summa kortfristiga fordringar 2 094 336 608 2 405
Kassa och bank 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 4 233 5 449 545 1 188
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa omsättningstillgångar 6 328 5 784 1 153 3 593
Summa tillgångar 6 607 6 357 1 453 3 893

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Aktiekapital 75 75 75 75
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 75 75 75 75
Fritt eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserat resultat 301 244 244 2
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -97 57 0 242
Summa fritt eget kapital 204 301 244 244
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital 279 376 319 319
Summa obeskattade reserver 0 113 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 610 470 22 4
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 5 718 5 399 1 112 3 570
Summa kortfristiga skulder 6 328 5 869 1 134 3 574
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital och skulder 6 607 6 357 1 453 3 893

Noter

2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Kassalikviditet (%) 99,98 % 98,57 % 101,68 % 100,53 %
Soliditet (%) 4,22 % 7,22 % 21,95 % 8,19 %
Avkastning på eget kapital (%) -60,22 % 46,38 % 0,00 % 97,49 %
Riskbuffert (%) -2,70 % 3,23 % 0,00 % 7,99 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -3,57 % 14,11 % 0,00 % 4,88 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!