Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för INTERSPORT AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 473 880 1 571 500 1 464 430 1 433 710
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 3 180 1 742 521 449
Total omsättning 1 477 060 1 573 242 1 464 951 1 434 159
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 1 109 020 1 199 740 1 082 030 1 013 080
Övriga externa kostnader 172 567 224 598 260 101 254 317
Personalkostnader 127 284 129 857 112 696 113 060
Avskrivningar 18 153 16 336 9 771 7 882
Summa rörelsekostnader -1 427 024 -1 570 531 -1 464 598 -1 388 339
Rörelseresultat 49 590 2 484 -187 45 623
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 45 727 867 -729 45 979
Skatt 9 883 199 -77 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 45 727 867 -729 45 979
Årets resultat 35 844 1 -652 -613
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 385 602 958 844
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 4 248 2 219 1 500 489
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 45 727 867 -729 45 979
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 -667 0 -46 592
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 32 133 38 851 45 530 33 152
Summa immateriella anläggningstillgångar 32 133 38 851 45 530 33 152
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 45 713 49 606 1 290 1 664
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 1 221 52 257 0
Summa materiella anläggningstillgångar 45 713 50 827 53 547 1 664
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 3 984 3 938 4 061 3 984
Summa finansiella anläggningstillgångar 3 984 3 938 4 061 3 984
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 81 831 93 616 103 138 38 801

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 153 577 159 518 121 207 111 228
Summa varulager 153 577 159 518 121 207 111 228
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 47 754 49 146 45 968 46 551
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 426 875 315 959 305 399 230 229
Övriga kortfristiga fordringar 20 890 30 988 28 054 27 016
Summa kortfristiga fordringar 495 519 396 093 379 421 303 796
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 8 976 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 649 096 564 586 500 628 415 024
Summa tillgångar 730 926 658 202 603 767 453 824

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 10 000 10 000 10 000 10 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 968 968 968 968
Summa bundet eget kapital 10 968 10 968 10 968 10 968
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 20 722 20 720 21 373 21 985
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 35 844 1 -652 -613
Summa fritt eget kapital 56 566 20 721 20 721 21 372
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 67 534 31 689 31 689 32 340
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 3 990 3 266 2 628 12 440
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 231 431 212 145 183 988 105 957
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 353 935 336 435 300 354 247 152
Övriga kortfristiga skulder 74 036 74 667 85 108 55 935
Summa kortfristiga skulder 659 402 623 247 569 450 409 044
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 730 926 658 202 603 767 453 824

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 180 191 165 158
Löner till styrelse & VD 2 835 2 719 965 1 481
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 83 347 85 027 73 936 64 683
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 38 792 39 501 34 911 35 007
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 203 000 203 000 203 000 203 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 3 266 3 266 0 9 628
Summa säkerheter 206 266 206 266 203 000 212 628
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 9 674 9 241 10 266 0
Summa ansvarsförbindelser 9 674 9 241 10 266 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 75,15 % 64,99 % 66,63 % 74,27 %
Soliditet (%) 9,24 % 4,81 % 5,25 % 7,13 %
Avkastning på eget kapital (%) 67,71 % 2,74 % -2,30 % 142,17 %
Riskbuffert (%) 6,19 % 0,11 % -0,14 % 10,12 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,81 % -0,09 % -0,15 % 3,17 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 479 459 454 419