Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för INTERSPORT AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 298 450 1 473 880 1 571 500 1 464 430
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 474 250 3 180 1 742 521
Total omsättning 1 772 700 1 477 060 1 573 242 1 464 951
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 1 011 970 1 109 020 1 199 740 1 082 030
Övriga externa kostnader 181 126 172 567 224 598 260 101
Personalkostnader 119 058 127 284 129 857 112 696
Avskrivningar 17 362 18 153 16 336 9 771
Summa rörelsekostnader -1 329 516 -1 427 024 -1 570 531 -1 464 598
Rörelseresultat 196 479 49 590 2 484 -187
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 193 473 45 727 867 -729
Skatt 53 9 883 199 -77
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 193 473 45 727 867 -729
Årets resultat 193 420 35 844 1 -652
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 218 385 602 958
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 3 223 4 248 2 219 1 500
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 193 473 45 727 867 -729
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 -667 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 13 915 32 133 38 851 45 530
Summa immateriella anläggningstillgångar 13 915 32 133 38 851 45 530
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 42 914 45 713 49 606 1 290
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 840 0 1 221 52 257
Summa materiella anläggningstillgångar 43 754 45 713 50 827 53 547
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 66 014 3 984 3 938 4 061
Summa finansiella anläggningstillgångar 66 014 3 984 3 938 4 061
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 123 682 81 831 93 616 103 138

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 147 043 153 577 159 518 121 207
Summa varulager 147 043 153 577 159 518 121 207
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 29 590 47 754 49 146 45 968
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 190 408 426 875 315 959 305 399
Övriga kortfristiga fordringar 65 038 20 890 30 988 28 054
Summa kortfristiga fordringar 285 036 495 519 396 093 379 421
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 154 0 8 976 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 432 233 649 096 564 586 500 628
Summa tillgångar 555 916 730 926 658 202 603 767

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 10 000 10 000 10 000 10 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 968 968 968 968
Summa bundet eget kapital 10 968 10 968 10 968 10 968
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 56 566 20 722 20 720 21 373
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 193 420 35 844 1 -652
Summa fritt eget kapital 249 986 56 566 20 721 20 721
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 260 954 67 534 31 689 31 689
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 7 138 3 990 3 266 2 628
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 123 729 231 431 212 145 183 988
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 66 593 353 935 336 435 300 354
Övriga kortfristiga skulder 97 501 74 036 74 667 85 108
Summa kortfristiga skulder 287 823 659 402 623 247 569 450
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 555 916 730 926 658 202 603 767

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 172 180 191 165
Löner till styrelse & VD 4 923 2 835 2 719 965
Varav tantiem till styrelse & VD 1 288 0 0 0
Löner till övriga anställda 80 697 83 347 85 027 73 936
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 31 616 38 792 39 501 34 911
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 203 000 203 000 203 000 203 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 3 266 3 266 3 266 0
Summa säkerheter 206 266 206 266 206 266 203 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 9 410 9 674 9 241 10 266
Summa ansvarsförbindelser 9 410 9 674 9 241 10 266
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 99,09 % 75,15 % 64,99 % 66,63 %
Soliditet (%) 46,94 % 9,24 % 4,81 % 5,25 %
Avkastning på eget kapital (%) 74,14 % 67,71 % 2,74 % -2,30 %
Riskbuffert (%) 34,26 % 6,19 % 0,11 % -0,14 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 14,65 % 2,81 % -0,09 % -0,15 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 498 479 459 454