Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för ICE Malmö AB

Information 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 5 480 6 080 6 035 5 398
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 5 480 6 080 6 035 5 398
Rörelsens kostnader 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 0 0 0 0
Personalkostnader 2 562 2 934 2 901 2 765
Avskrivningar 120 120 91 84
Summa rörelsekostnader -2 682 -3 054 -2 992 -2 849
Rörelseresultat 463 425 524 344
Resultat 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat före skatt 352 425 523 344
Skatt 78 96 118 84
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 462 425 523 344
Årets resultat 274 329 405 260
Jämförelsestörande poster 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 0 1 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 462 425 523 344
Bokslutsdispositioner 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -110 0 0 0
Balansräkning 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 186 270 306 328
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 186 270 306 328
Finansiella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 48 172 100 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 48 172 100 0
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa anläggningstillgångar 234 442 406 328

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 143 150 140 158
Summa varulager 143 150 140 158
Kortfristiga fordringar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 229 209 152 207
Summa kortfristiga fordringar 229 209 152 207
Kassa och bank 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 035 675 733 700
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa omsättningstillgångar 1 407 1 034 1 025 1 066
Summa tillgångar 1 641 1 476 1 431 1 393

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Balanserat resultat 598 569 464 504
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 274 329 405 260
Summa fritt eget kapital 872 898 869 764
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa eget kapital 972 998 969 864
Summa obeskattade reserver 110 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 116 149 68 46
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 443 329 394 483
Summa kortfristiga skulder 559 478 462 529
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa eget kapital och skulder 1 641 1 476 1 431 1 393

Noter

2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Antal anställda 4 8 8 8
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Företagsinteckningar 300 300 300 300
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 300 300 300 300
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 200
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 300 300 300
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Kassalikviditet (%) 226,12 % 184,94 % 191,56 % 171,46 %
Soliditet (%) 64,17 % 67,62 % 67,71 % 62,02 %
Avkastning på eget kapital (%) 43,87 % 42,59 % 53,97 % 39,81 %
Riskbuffert (%) 28,04 % 28,79 % 36,40 % 24,69 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 8,41 % 6,99 % 8,65 % 6,37 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0