Nyckeltal för ICARUS Group AB

Information 2021-10 2020-10 2019-10 2018-10
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-10 2020-10 2019-10 2018-10
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 806 4 082 1 165 913
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 1 806 4 082 1 165 913
Rörelsens kostnader 2021-10 2020-10 2019-10 2018-10
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 59 0
Övriga externa kostnader 89 32 217 115
Personalkostnader 1 428 877 936 588
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -1 517 -909 -1 212 -703
Rörelseresultat 289 3 173 -46 210
Resultat 2021-10 2020-10 2019-10 2018-10
Resultat före skatt 286 3 171 -47 210
Skatt 62 673 0 46
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 286 3 171 -47 210
Årets resultat 225 2 498 -47 164
Jämförelsestörande poster 2021-10 2020-10 2019-10 2018-10
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-10 2020-10 2019-10 2018-10
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 2 1 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-10 2020-10 2019-10 2018-10
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 286 3 171 -47 210
Bokslutsdispositioner 2021-10 2020-10 2019-10 2018-10
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-10 2020-10 2019-10 2018-10
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-10 2020-10 2019-10 2018-10
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-10 2020-10 2019-10 2018-10
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-10 2020-10 2019-10 2018-10
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 13 0 0 0
2021-10 2020-10 2019-10 2018-10
Summa anläggningstillgångar 13 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-10 2020-10 2019-10 2018-10
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-10 2020-10 2019-10 2018-10
Kundfordringar 0 125 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 366 3 193 31 323
Summa kortfristiga fordringar 366 3 318 31 323
Kassa och bank 2021-10 2020-10 2019-10 2018-10
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 537 278 57 103
2021-10 2020-10 2019-10 2018-10
Summa omsättningstillgångar 2 903 3 596 88 426
Summa tillgångar 2 915 3 596 88 426

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-10 2020-10 2019-10 2018-10
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-10 2020-10 2019-10 2018-10
Balanserat resultat 1 887 -41 6 -9
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 225 2 498 -47 164
Summa fritt eget kapital 2 112 2 457 -41 155
2021-10 2020-10 2019-10 2018-10
Summa eget kapital 2 162 2 507 9 205
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-10 2020-10 2019-10 2018-10
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 4 16 11 4
Summa långfristiga skulder 4 16 11 4
Kortfristiga skulder 2021-10 2020-10 2019-10 2018-10
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 750 1 073 68 217
Summa kortfristiga skulder 750 1 073 68 217
2021-10 2020-10 2019-10 2018-10
Summa eget kapital och skulder 2 915 3 596 88 426

Noter

2021-10 2020-10 2019-10 2018-10
Antal anställda 2 1 3 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-10 2020-10 2019-10 2018-10
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-10 2020-10 2019-10 2018-10
Kassalikviditet (%) 387,07 % 335,14 % 129,41 % 196,31 %
Soliditet (%) 74,17 % 69,72 % 10,23 % 48,12 %
Avkastning på eget kapital (%) 13,23 % 126,49 % -522,22 % 102,44 %
Riskbuffert (%) 9,61 % 88,05 % -53,54 % 49,30 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 15,73 % 77,63 % -4,12 % 23,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!