Nyckeltal för Human Finanskonsult i Sverige AB

Information 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 147 231 283 312
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 60 60 370 63
Total omsättning 207 291 653 375
Rörelsens kostnader 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 240 240 260 240
Övriga externa kostnader 886 402 323 467
Personalkostnader 24 24 25 18
Avskrivningar 353 234 219 166
Summa rörelsekostnader -1 503 -900 -827 -891
Rörelseresultat -1 297 -609 -174 -515
Resultat 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat före skatt -1 652 -1 217 -728 -514
Skatt 233 392 407 290
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 276 -583 -95 -514
Årets resultat 865 1 491 1 492 1 056
Jämförelsestörande poster 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 3 2 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 276 -583 -95 -514
Bokslutsdispositioner 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Koncernbidrag 2 750 3 100 2 627 1 860
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -376 -634 -633 0
Balansräkning 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Byggnader och mark 1 986 2 103 2 220 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 482 0 1 5
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 2 337
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 2 051 1 891 2 006 1 241
Summa materiella anläggningstillgångar 4 519 3 994 4 227 3 583
Finansiella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 497 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 290 793 793 793
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa anläggningstillgångar 5 808 4 787 5 020 4 376

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Kundfordringar 0 0 0 25
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 675 1 622 1 959 407
Summa kortfristiga fordringar 675 1 622 1 959 432
Kassa och bank 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa kortfristiga placeringar 1 339 1 003 1 099 1 601
Summa kassa och bank 146 349 464 280
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa omsättningstillgångar 2 161 2 974 3 522 2 312
Summa tillgångar 7 969 7 761 8 543 6 688

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Balanserat resultat 3 450 2 158 1 016 140
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 865 1 491 1 492 1 056
Summa fritt eget kapital 4 315 3 649 2 508 1 196
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa eget kapital 4 415 3 749 2 608 1 296
Summa obeskattade reserver 1 643 1 267 633 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 736 2 266 4 766 5 186
Övriga kortfristiga skulder 176 478 535 206
Summa kortfristiga skulder 1 912 2 744 5 301 5 392
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa eget kapital och skulder 7 969 7 761 8 543 6 688

Noter

2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 200 180
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Kassalikviditet (%) 42,94 % 71,83 % 45,71 % 13,20 %
Soliditet (%) 70,60 % 60,34 % 35,99 % 19,38 %
Avkastning på eget kapital (%) -22,68 % -12,45 % -3,09 % -39,66 %
Riskbuffert (%) -16,10 % -7,55 % -1,11 % -7,69 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -870,07 % -253,25 % -33,57 % -164,74 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!