Nyckeltal för Hugo Morris Redovisningsbyrå AB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 603 4 483 3 191 1 776
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 29 124 166 130
Total omsättning 3 632 4 607 3 357 1 906
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 164 189 188 125
Övriga externa kostnader 985 1 377 758 667
Personalkostnader 2 048 2 446 2 037 917
Avskrivningar 29 29 29 23
Summa rörelsekostnader -3 226 -4 041 -3 012 -1 732
Rörelseresultat 406 565 344 173
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 443 558 381 100
Skatt 101 124 86 31
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 443 558 333 148
Årets resultat 343 418 295 68
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 30 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 11 26
Övriga finansiella kostnader 0 7 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 443 558 333 148
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 -16 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 48 -48
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 36 65 95 91
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 36 65 95 91
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 34 34 34 34
Summa finansiella anläggningstillgångar 34 34 34 34
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 70 100 129 125

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 210 205 162 115
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 370 559 909
Övriga kortfristiga fordringar 399 229 148 89
Summa kortfristiga fordringar 609 804 869 1 113
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 58 100 0
Summa kassa och bank 207 60 17 31
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 816 922 986 1 143
Summa tillgångar 886 1 021 1 115 1 269

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 0 0 69 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 343 418 295 68
Summa fritt eget kapital 343 418 364 68
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 443 518 464 168
Summa obeskattade reserver 0 0 0 48
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 9 6 66 59
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 434 497 586 993
Summa kortfristiga skulder 443 503 652 1 052
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 886 1 021 1 115 1 269

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 3 4 3 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 340 418 363 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 184,20 % 171,77 % 135,89 % 108,75 %
Soliditet (%) 50,00 % 50,73 % 41,61 % 16,03 %
Avkastning på eget kapital (%) 100,00 % 107,72 % 71,77 % 72,77 %
Riskbuffert (%) 50,00 % 53,95 % 29,16 % 11,27 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 12,30 % 12,29 % 10,09 % 6,87 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!