Nyckeltal för House of Stratvise AB

Information 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 14 334 14 343 8 124 10 183
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 242 1 357
Total omsättning 14 334 14 343 8 366 11 540
Rörelsens kostnader 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 5 810 7 476
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 12 889 12 798 1 616 2 775
Personalkostnader 398 308 886 2 817
Avskrivningar 4 4 4 4
Summa rörelsekostnader -13 291 -13 110 -8 316 -13 072
Rörelseresultat 1 043 1 233 50 -1 532
Resultat 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat före skatt 1 219 1 058 52 -1 532
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 219 1 058 52 -1 532
Årets resultat 1 219 1 058 52 -1 532
Jämförelsestörande poster 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 0 1 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 175 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 219 1 058 52 -1 532
Bokslutsdispositioner 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 4 8 11
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 4 8 11
Finansiella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 6 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 12 12 6 0
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa anläggningstillgångar 12 16 14 11

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Kundfordringar 1 547 1 411 1 036 696
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 94 113 108 1 173
Summa kortfristiga fordringar 1 641 1 524 1 144 1 869
Kassa och bank 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 431 914 76 255
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa omsättningstillgångar 3 072 2 438 1 220 2 125
Summa tillgångar 3 084 2 454 1 234 2 136

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Balanserat resultat 1 101 43 -9 164
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott -900 0 0 1 359
Årets resultat 1 219 1 058 52 -1 532
Summa fritt eget kapital 1 420 1 101 43 -9
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa eget kapital 1 520 1 201 143 91
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 953 777 671 1 151
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 320 270 325 433
Övriga kortfristiga skulder 292 206 95 461
Summa kortfristiga skulder 1 565 1 253 1 091 2 045
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa eget kapital och skulder 3 084 2 454 1 234 2 136

Noter

2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Antal anställda 1 1 2 4
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 2 524 3 424 3 424 3 424
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 2 524 3 424 3 424 3 424
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Kassalikviditet (%) 196,29 % 194,57 % 111,82 % 103,86 %
Soliditet (%) 49,29 % 48,94 % 11,59 % 4,26 %
Avkastning på eget kapital (%) 80,20 % 88,09 % 36,36 % -1 683,52 %
Riskbuffert (%) 39,53 % 36,28 % 4,21 % -71,72 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 8,50 % 6,16 % 0,64 % -15,04 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

House of Stratvise AB har 1 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord