Nyckeltal för House of Scandinavian Quality AB

Information 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 493 2 661 1 921 2 025
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 23
Total omsättning 2 493 2 661 1 921 2 048
Rörelsens kostnader 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 256 185 175 242
Personalkostnader 955 944 1 391 1 337
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -1 211 -1 129 -1 566 -1 579
Rörelseresultat 1 282 1 532 355 469
Resultat 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat före skatt 1 282 1 512 353 211
Skatt 268 322 77 204
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 282 1 512 353 -234
Årets resultat 1 014 1 190 276 7
Jämförelsestörande poster 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 -20 0 -702
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 2 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 282 1 512 353 -234
Bokslutsdispositioner 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 445
Balansräkning 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 -20 0 -702
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 514 981 1 001 1 001
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa anläggningstillgångar 514 981 1 001 1 001

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 343 270 325 433
Övriga kortfristiga fordringar 0 176 153 20
Summa kortfristiga fordringar 343 446 478 453
Kassa och bank 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa kortfristiga placeringar 470 470 470 470
Summa kassa och bank 1 590 1 088 543 567
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa omsättningstillgångar 2 403 2 004 1 491 1 490
Summa tillgångar 2 917 2 985 2 491 2 491

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 1 1 1 1
Summa bundet eget kapital 101 101 101 101
Fritt eget kapital 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Balanserat resultat 1 131 1 041 1 234 1 427
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 014 1 190 276 7
Summa fritt eget kapital 2 145 2 231 1 510 1 434
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa eget kapital 2 246 2 332 1 611 1 535
Summa obeskattade reserver 345 345 345 345
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 3
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 327 308 535 607
Summa kortfristiga skulder 327 308 535 610
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa eget kapital och skulder 2 917 2 985 2 491 2 491

Noter

2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 1 300 700 470 200
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Kassalikviditet (%) 591,13 % 498,05 % 190,84 % 167,21 %
Soliditet (%) 85,71 % 86,64 % 74,88 % 71,83 %
Avkastning på eget kapital (%) 51,27 % 58,46 % 18,92 % -13,08 %
Riskbuffert (%) 43,95 % 50,65 % 13,93 % -9,39 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 51,42 % 56,82 % 18,27 % -11,56 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord