Nyckeltal för Holms Fiske AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 271 2 431 2 880 2 207
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 46 212 272 102
Total omsättning 2 317 2 643 3 152 2 309
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 10
Övriga externa kostnader 432 799 724 642
Personalkostnader 1 160 1 260 1 054 919
Avskrivningar 330 363 242 299
Summa rörelsekostnader -1 922 -2 422 -2 020 -1 870
Rörelseresultat 394 222 1 132 438
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 551 587 1 431 811
Skatt 114 129 307 180
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 551 220 1 431 665
Årets resultat 437 458 1 124 631
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 158 0 0 67
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 2 1 7
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 551 220 1 431 665
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 367 0 146
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 64 67 70 73
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 843 2 025 2 027 1 322
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 907 2 092 2 097 1 395
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 5
Övriga finansiella anläggningstillgångar 4 797 4 139 127 3 377
Summa finansiella anläggningstillgångar 4 802 4 144 132 3 382
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 6 709 6 236 2 229 4 777

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 642 0 2 74
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 14 56 0 1
Summa kortfristiga fordringar 656 56 2 75
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 913 2 536 6 407 2 767
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 2 569 2 592 6 408 2 843
Summa tillgångar 9 278 8 828 8 637 7 619

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 7 626 7 168 6 044 5 413
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 437 458 1 124 631
Summa fritt eget kapital 8 063 7 626 7 168 6 044
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 8 113 7 676 7 218 6 094
Summa obeskattade reserver 493 493 859 859
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 431 400 399 408
Summa långfristiga skulder 431 400 399 408
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 42 1 22
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 241 218 160 236
Summa kortfristiga skulder 241 260 161 258
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 9 278 8 828 8 637 7 619

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 1 065,98 % 996,92 % 3 980,75 % 1 101,55 %
Soliditet (%) 91,36 % 91,07 % 90,90 % 88,29 %
Avkastning på eget kapital (%) 6,50 % 2,74 % 18,23 % 9,89 %
Riskbuffert (%) 5,82 % 2,26 % 16,45 % 8,04 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 24,22 % 8,97 % 49,65 % 29,81 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!