Nyckeltal för Holmens Bruk Aktiebolag

Information 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 208 340 1 260 750 1 295 000 1 261 240
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 28 469 171 284 53 020 319 784
Total omsättning 1 236 809 1 432 034 1 348 020 1 581 024
Rörelsens kostnader 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 0 0 0 0
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 773 429 773 684 867 876 913 300
Summa rörelsekostnader -773 429 -773 684 -867 876 -913 300
Rörelseresultat 450 151 650 455 435 104 258 953
Resultat 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Resultat före skatt 13 528 742 236 470 153 481 808
Skatt 2 100 9 280 1 908 -287 598
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 450 151 650 435 434 982 258 907
Årets resultat 11 428 32 956 8 245 -1 000 590
Jämförelsestörande poster 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 5 13
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 20 127 59
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 450 151 650 435 434 982 258 907
Bokslutsdispositioner 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Koncernbidrag 0 -700 000 -460 000 -1 770 000
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -436 623 91 801 35 171 222 901
Balansräkning 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 81 572 77 844 86 585 89 494
Summa immateriella anläggningstillgångar 81 572 77 844 86 585 89 494
Materiella anläggningstillgångar 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Byggnader och mark 6 386 620 6 420 890 6 479 290 6 503 530
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 5 121 460 5 283 560 5 428 620 5 521 220
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 24 243 21 679 24 492 114 870
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 11 532 323 11 726 129 11 932 402 12 139 620
Finansiella anläggningstillgångar 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 673 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 468 990 1 468 320 1 468 320 1 468 320
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Summa anläggningstillgångar 13 082 900 13 272 300 13 487 300 13 697 400

Omsättningstillgångar

Varulager 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 2 286 2 286 2 286 0
Övriga kortfristiga fordringar 5 186 1 521 1 574 23
Summa kortfristiga fordringar 7 472 3 807 3 860 23
Kassa och bank 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 2 292
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Summa omsättningstillgångar 7 472 3 807 3 860 2 315
Summa tillgångar 13 090 400 13 276 100 13 491 200 13 699 800

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Balanserat resultat 5 313 210 5 310 260 5 302 010 6 302 600
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 11 428 32 956 8 245 -1 000 590
Summa fritt eget kapital 5 324 638 5 343 216 5 310 255 5 302 010
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Summa eget kapital 5 324 740 5 343 310 5 310 360 5 302 110
Summa obeskattade reserver 4 126 030 4 219 410 4 311 210 4 346 380
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 1 128 330 1 126 230 1 116 950 1 115 040
Långfristiga skulder 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 2 511 120 2 587 150 2 747 650 2 920 500
Övriga långfristiga skulder 0 0 5 000 5 000
Summa långfristiga skulder 2 511 120 2 587 150 2 752 650 2 925 500
Kortfristiga skulder 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 135 0 0 10 715
Summa kortfristiga skulder 135 0 0 10 715
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Summa eget kapital och skulder 13 090 400 13 276 100 13 491 200 13 699 800

Noter

2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 100 100 100 100
Summa ansvarsförbindelser 100 100 100 100
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 30 000 0 0
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Kassalikviditet (%) 5 534,81 % 0,00 % 0,00 % 21,61 %
Soliditet (%) 63,91 % 63,67 % 62,91 % 62,08 %
Avkastning på eget kapital (%) 5,38 % 7,69 % 5,12 % 3,04 %
Riskbuffert (%) 3,44 % 4,90 % 3,22 % 1,89 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 37,25 % 51,59 % 33,58 % 20,52 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord