Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 76 810 84 340 221 934 225 451
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 7 445 4 175 1 355 897
Total omsättning 84 255 88 515 223 289 226 348
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 63 359 70 975 181 502 182 756
Övriga externa kostnader 7 719 6 600 10 145 9 595
Personalkostnader 11 349 17 090 21 611 20 962
Avskrivningar 2 526 2 658 1 953 2 015
Summa rörelsekostnader -84 953 -97 323 -215 211 -215 328
Rörelseresultat -698 -8 808 7 781 11 020
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt -2 337 -1 336 6 051 16 175
Skatt -91 8 730 3 589
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -2 337 -11 613 7 251 10 844
Årets resultat -2 246 -1 344 2 600 12 586
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 163 11 1 21
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 802 2 816 622 420
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -2 337 -11 613 7 251 10 844
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 -2 721 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 10 277 -1 200 5 331
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 66 150 67 921 36 178 9 983
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 138 1 334 712 1 774
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 67 288 69 255 36 890 11 757
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 3 435 3 435 1 804 3 500
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 844 753 761 652
Summa finansiella anläggningstillgångar 9 353 9 262 7 639 9 226
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 76 641 78 517 44 529 20 983

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 6 567 5 259 11 005 12 478
Summa varulager 6 567 5 259 11 005 12 478
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 42 425 464 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 327 1 336 2 808 2 481
Summa kortfristiga fordringar 369 1 761 3 272 2 481
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 5 810 759 2 657 1 313
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 12 746 7 779 16 934 16 272
Summa tillgångar 89 387 86 296 61 463 37 255

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 3 507 2 851 251 165
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 2 000 0 0
Årets resultat -2 246 -1 344 2 600 12 586
Summa fritt eget kapital 1 261 3 507 2 851 12 751
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 1 361 3 607 2 951 12 851
Summa obeskattade reserver 0 0 10 277 9 077
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 51 898 60 000 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 23 024 18 024 20 024 0
Summa långfristiga skulder 74 922 78 024 20 024 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 5 868 549 3 501 0
Leverantörsskulder 3 441 624 20 097 10 382
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 62 0
Övriga kortfristiga skulder 3 795 3 492 4 551 4 945
Summa kortfristiga skulder 13 104 4 665 28 211 15 327
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 89 387 86 296 61 463 37 255

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 21 34 41 37
Löner till styrelse & VD 1 637 1 643 1 660 1 179
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 7 418 10 999 13 850 14 549
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 3 585 4 448 6 118 5 484
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 18 250 18 250 7 400 7 400
Fastighetsinteckningar 55 394 55 394 17 425 17 425
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 73 644 73 644 24 825 24 825
Villkorat aktieägartillskott 2 000 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 2 000 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 10 000 10 000 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 549 3 501 0
Utdelning 0 0 0 12 500
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 47,15 % 54,02 % 21,02 % 24,75 %
Soliditet (%) 1,52 % 4,18 % 17,12 % 52,45 %
Avkastning på eget kapital (%) -171,71 % -321,96 % 68,89 % 55,49 %
Riskbuffert (%) -2,65 % -13,60 % 11,59 % 27,86 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -5,39 % -17,11 % 2,99 % 4,62 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 431 372 378 425
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!