Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 795 399 794 528 778 096 765 353
Övriga rörelseintäkter 0 0 7 328 454
Total omsättning 795 399 794 528 785 424 765 807
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 593 615 643 702 518 208 502 843
Rörelseresultat 170 070 113 272 230 188 221 206
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 119 647 1 286 451 313 741 279 444
Skatt 30 160 5 642 26 841 22 032
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 119 647 1 485 340 313 175 277 919
Årets resultat 118 412 1 462 870 244 283 210 461
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -3 136 1 435 680 149 585 121 747
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 008 243 302 248
Räntekostnader till koncernföretag 43 687 0 0 0
Externa räntekostnader 4 575 63 847 60 932 60 223
Övriga finansiella kostnader 33 0 5 968 5 059
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 119 647 1 485 340 313 175 277 919
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 28 925 182 060 -42 617 -46 951
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 -198 889 566 1 525
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 5 015 270 4 594 300 4 946 370 4 507 110
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 3 263 4 524 6 033 7 963
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 289 032 484 434 0 532 881
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 345 839 0
Summa materiella anläggningstillgångar 5 307 565 5 083 258 5 298 242 5 047 954
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -3 136 1 435 680 149 585 121 747
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 216 464 474
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 216 800 2 055 900 1 701 580 2 078 860
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 7 524 370 7 139 160 6 999 820 7 126 820

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 9 777 559 11 157 2 264
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 110 595 118 335 41 899 296 852
Övriga kortfristiga fordringar 75 300 45 914 34 916 9 568
Summa kortfristiga fordringar 195 672 164 808 87 972 308 684
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 195 672 164 808 87 972 308 684
Summa tillgångar 7 720 040 7 303 960 7 087 800 7 435 500

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 98 000 98 000 98 000 98 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 19 600 19 600 19 600 19 600
Summa bundet eget kapital 117 600 117 600 117 600 117 600
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 3 556 780 2 037 270 1 920 200 1 800 600
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 61 234 56 642 0 0
Årets resultat 118 412 1 462 870 244 283 210 461
Summa fritt eget kapital 3 736 426 3 556 782 2 164 483 2 011 061
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 3 854 030 3 674 380 2 282 080 2 128 660
Summa obeskattade reserver 0 0 0 566
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 152 186 123 386 127 134 67 392
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 579 000 578 242 778 000 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 1 760 080 2 031 180 3 208 060 2 649 400
Summa långfristiga skulder 2 339 080 2 609 420 3 986 060 2 649 400
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 490 000 0 1 190 000
Leverantörsskulder 98 554 115 815 91 708 75 050
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 1 537 33 571 46 887
Övriga kortfristiga skulder 1 276 200 289 421 567 235 1 277 540
Summa kortfristiga skulder 1 374 750 896 773 692 514 2 589 480
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 7 720 040 7 303 960 7 087 800 7 435 500

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 95 92 90 89
Löner till styrelse & VD 2 055 1 997 1 852 2 237
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 55 125 50 543 48 164 46 257
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 30 061 28 000 26 228 25 276
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 1 064 1 064 1 018 833
Summa ansvarsförbindelser 1 064 1 064 1 018 833
Beviljad checkräkningskredit 100 000 100 000 100 000 100 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 127 219 90 856
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 14,23 % 18,38 % 12,70 % 11,92 %
Soliditet (%) 49,92 % 50,31 % 32,20 % 28,63 %
Avkastning på eget kapital (%) 3,10 % 40,42 % 13,72 % 13,05 %
Riskbuffert (%) 0,87 % 19,39 % 3,93 % 3,37 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 8,97 % 178,91 % 31,65 % 27,78 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 602 571 556 545
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Koncernredovisning för Higab AB

Information 2012-12 2011-12 2010-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2012-12 2011-12 2010-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 681 611 636 162 621 482
Övriga rörelseintäkter 0 13 634 0
Total omsättning 681 611 649 796 621 482
Rörelsens kostnader 2012-12 2011-12 2010-12
Övriga rörelsekostnader 0 534 417 4 800
Kostnad sålda varor 438 241 0 567 012
Rörelseresultat 214 601 88 492 22 713
Resultat 2012-12 2011-12 2010-12
Resultat före skatt 111 286 -20 787 -74 948
Skatt 41 457 -5 718 -19 341
Minoritetsintressen 0 0 1 025
Resultat efter finansnetto 111 286 -20 787 -74 948
Årets resultat 69 829 -15 069 -55 607
Jämförelsestörande poster 2012-12 2011-12 2010-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2012-12 2011-12 2010-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 559 630 205
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 103 874 109 909 97 866
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2012-12 2011-12 2010-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 111 286 -20 787 -74 948
Bokslutsdispositioner 2012-12 2011-12 2010-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2012-12 2011-12 2010-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 100 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 100 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2012-12 2011-12 2010-12
Byggnader och mark 4 058 920 4 087 750 4 044 270
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 1 622 2 583 6 005
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 316 749 100 607 132 684
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 4 377 291 4 190 940 4 182 959
Finansiella anläggningstillgångar 2012-12 2011-12 2010-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 53 135 67 236 48 006
Summa finansiella anläggningstillgångar 53 135 67 236 48 006
2012-12 2011-12 2010-12
Summa anläggningstillgångar 4 430 520 4 258 180 4 230 970

Omsättningstillgångar

Varulager 2012-12 2011-12 2010-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2012-12 2011-12 2010-12
Kundfordringar 9 760 25 918 12 210
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 96 962 55 612 188 109
Övriga kortfristiga fordringar 74 631 76 187 36 898
Summa kortfristiga fordringar 181 353 157 717 237 217
Kassa och bank 2012-12 2011-12 2010-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 6 053 4 170 2 498
2012-12 2011-12 2010-12
Summa omsättningstillgångar 187 406 161 887 239 715
Summa tillgångar 4 617 930 4 420 060 4 470 680

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2012-12 2011-12 2010-12
Aktiekapital 98 000 98 000 98 000
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 123 637 130 734 131 194
Summa bundet eget kapital 221 637 228 734 229 194
Fritt eget kapital 2012-12 2011-12 2010-12
Balanserat resultat 264 596 298 252 366 486
Erhållna/lämnade koncernbidrag -74 658 -36 777 -5 601
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 59 300 11 100 0
Årets resultat 69 829 -15 069 -55 607
Summa fritt eget kapital 319 067 257 506 305 278
2012-12 2011-12 2010-12
Summa eget kapital 540 704 486 240 534 472
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 1 025
Summa avsättningar 41 649 132 190 110 700
Långfristiga skulder 2012-12 2011-12 2010-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 2 416 110 2 060 840 1 625 330
Summa långfristiga skulder 2 416 110 2 060 840 1 625 330
Kortfristiga skulder 2012-12 2011-12 2010-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 79 638 61 206 50 440
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 351 300 1 495 900 0
Övriga kortfristiga skulder 188 529 183 693 2 148 710
Summa kortfristiga skulder 1 619 470 1 740 800 2 199 150
2012-12 2011-12 2010-12
Summa eget kapital och skulder 4 617 930 4 420 060 4 470 680

Noter

2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 59 59 0
Löner till styrelse & VD 6 201 6 345 2 297
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 20 791 20 607 25 623
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 15 348 15 771 18 890
2012-12 2011-12 2010-12
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 62 270 62 270 197 270
Övriga säkerheter 6 500 6 500 8 000
Summa säkerheter 68 770 68 770 205 270
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 542 503 600
Summa ansvarsförbindelser 542 503 600
Beviljad checkräkningskredit 50 000 50 000 50 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet (%) 11,57 % 9,30 % 10,90 %
Soliditet (%) 11,71 % 11,00 % 11,96 %
Avkastning på eget kapital (%) 20,58 % -4,28 % -14,02 %
Riskbuffert (%) 2,09 % -0,87 % -2,05 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1,09 % -20,54 % -27,81 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 457 457 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!