Nyckeltal för Henningsson Lantbruk AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 31 655 21 694 18 318 9 243
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 279 692 0 0
Total omsättning 32 934 22 386 18 318 9 243
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 -959 -372 1 331
Råvaror och förnödenheter 23 588 17 432 14 314 8 361
Handelsvaror 2 259 0 0 0
Övriga externa kostnader 3 016 2 829 3 141 1 773
Personalkostnader 736 639 548 278
Avskrivningar 40 39 39 3
Summa rörelsekostnader -29 639 -19 980 -17 670 -11 746
Rörelseresultat 3 295 487 -95 160
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 2 078 375 -47 101
Skatt 428 72 0 14
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 294 485 -103 157
Årets resultat 1 650 303 -47 87
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 2 8 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 294 485 -103 157
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -1 216 -110 56 -56
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 835 114 153 192
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 835 114 153 192
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 30 30 30 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 30 30 30 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 1 865 144 183 192

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 2 383 742 1 303 1 475
Summa varulager 2 383 742 1 303 1 475
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 1 143 2 235 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 555 772 128 526
Summa kortfristiga fordringar 555 1 915 2 363 526
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 217 1 118 38 285
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 5 155 3 775 3 705 2 286
Summa tillgångar 7 020 3 919 3 888 2 478

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 323 20 67 -20
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 650 303 -47 87
Summa fritt eget kapital 1 973 323 20 67
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 2 073 423 120 167
Summa obeskattade reserver 1 326 110 0 56
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 25 25 25 25
Summa långfristiga skulder 25 25 25 25
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 507 65 1 860 1 445
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 2 373 0 0
Övriga kortfristiga skulder 3 089 923 1 883 785
Summa kortfristiga skulder 3 596 3 361 3 743 2 230
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 7 020 3 919 3 888 2 478

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 1 200 1 200
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 1 200 1 200
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 77,09 % 90,24 % 64,15 % 36,37 %
Soliditet (%) 43,45 % 12,86 % 3,09 % 8,40 %
Avkastning på eget kapital (%) 107,99 % 96,22 % -85,83 % 75,38 %
Riskbuffert (%) 46,92 % 12,37 % -2,66 % 6,33 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 10,41 % 2,23 % -0,61 % 1,68 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!