Nyckeltal för Hemfosa Gård AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 103 0 0
Total omsättning 0 103 0 0
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 34 25 40 30
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -34 -25 -40 -30
Rörelseresultat -34 79 -40 -30
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 1 917 14 184 17 606 1 263
Skatt 248 2 814 2 428 57
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 073 18 264 21 133 1 092
Årets resultat 831 10 296 14 102 189
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 205 205 209 208
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 160 162 532 500
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 073 18 264 21 133 1 092
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag -838 -1 074 -1 075 -1 017
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -156 -4 080 -3 527 171
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 31 522 28 550 21 658 18 619
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 10 078 3 416 7 478 11 090
Summa finansiella anläggningstillgångar 47 731 37 902 34 899 35 331
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 47 731 37 902 34 899 35 331

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 3 748 2 211 4 681
Summa kortfristiga fordringar 3 748 2 211 4 681
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 102 8 030 520 248
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 3 850 10 242 524 929
Summa tillgångar 51 580 48 144 35 423 36 260

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 33 474 23 178 9 075 8 886
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 831 10 296 14 102 189
Summa fritt eget kapital 34 305 33 474 23 177 9 075
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 34 405 33 574 23 277 9 175
Summa obeskattade reserver 9 825 9 669 5 589 2 062
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 4 638 0 0 5 928
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 2 000 16 000
Summa långfristiga skulder 4 638 0 2 000 21 928
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 19 5 35 25
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 2 693 4 896 4 521 3 070
Summa kortfristiga skulder 2 712 4 901 4 556 3 095
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 51 580 48 144 35 423 36 260

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 10 078 2 838 2 842 6 453
Summa säkerheter 10 078 2 838 2 842 6 453
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 6 000 6 000 6 000 6 000
Utnyttjad checkräkningskredit 4 638 0 0 5 928
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 141,96 % 208,96 % 11,50 % 30,02 %
Soliditet (%) 80,74 % 84,54 % 77,34 % 29,49 %
Avkastning på eget kapital (%) 4,98 % 44,87 % 77,14 % 10,21 %
Riskbuffert (%) 2,72 % 36,10 % 54,53 % 2,43 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!