Nyckeltal för Helsingborgs Ridskola AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 6 886 6 209 5 997 5 687
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 142 176 153 46
Total omsättning 7 028 6 385 6 150 5 733
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 13 0 0 0
Handelsvaror 1 2 0 0
Övriga externa kostnader 3 162 3 184 3 143 2 801
Personalkostnader 3 270 3 187 3 068 3 177
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -6 446 -6 373 -6 211 -5 978
Rörelseresultat 583 12 -61 -245
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 582 11 -61 -245
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 582 11 -61 -245
Årets resultat 582 11 -61 -245
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 1 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 582 11 -61 -245
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 15 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 15 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 15 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 41 42 43 28
Summa varulager 41 42 43 28
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 426 388 61 478
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 192 73 249 407
Övriga kortfristiga fordringar 245 374 378 145
Summa kortfristiga fordringar 863 835 688 1 030
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 53 53 53 53
Summa kassa och bank 1 675 1 687 1 352 1 352
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 2 632 2 617 2 136 2 463
Summa tillgångar 2 647 2 617 2 136 2 463

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 363 352 413 659
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 582 11 -61 -245
Summa fritt eget kapital 945 363 352 414
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 1 065 483 472 534
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 169 855 221 210
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 412 1 278 1 443 1 719
Summa kortfristiga skulder 1 581 2 133 1 664 1 929
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 2 647 2 617 2 136 2 463

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 7 7 7 9
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 160,53 % 118,24 % 122,60 % 123,48 %
Soliditet (%) 40,23 % 18,46 % 22,10 % 21,68 %
Avkastning på eget kapital (%) 54,65 % 2,28 % -12,92 % -45,88 %
Riskbuffert (%) 21,96 % 0,41 % -2,86 % -9,95 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 8,44 % 0,16 % -1,02 % -4,31 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!