Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Helgessons Catering AB

Information 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 899 4 464 4 535 4 275
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 246 77 107 68
Total omsättning 4 145 4 541 4 642 4 343
Rörelsens kostnader 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 1 457 1 573 1 753 1 519
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 677 703 570 696
Personalkostnader 1 791 2 071 2 272 1 881
Avskrivningar 9 16 10 6
Summa rörelsekostnader -3 934 -4 363 -4 605 -4 102
Rörelseresultat 212 178 36 241
Resultat 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Resultat före skatt 210 175 33 239
Skatt 50 42 12 57
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 210 175 33 239
Årets resultat 160 133 21 182
Jämförelsestörande poster 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 2 3 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 210 175 33 239
Bokslutsdispositioner 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 32 40 30 17
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 32 40 30 17
Finansiella anläggningstillgångar 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Summa anläggningstillgångar 32 40 30 17

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Kundfordringar 220 177 436 488
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 83 254 72 50
Summa kortfristiga fordringar 303 431 508 538
Kassa och bank 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 625 466 445 424
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Summa omsättningstillgångar 929 897 953 962
Summa tillgångar 960 937 983 979

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Balanserat resultat 433 299 418 236
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 160 133 21 182
Summa fritt eget kapital 593 432 439 418
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Summa eget kapital 693 532 539 518
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 95 128 174 130
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 172 276 269 331
Summa kortfristiga skulder 267 404 443 461
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Summa eget kapital och skulder 960 937 983 979

Noter

2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Antal anställda 4 4 4 4
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Företagsinteckningar 100 100 100 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 100 100 100 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 140 0
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Kassalikviditet (%) 347,57 % 222,03 % 215,12 % 208,68 %
Soliditet (%) 72,19 % 56,78 % 54,83 % 52,91 %
Avkastning på eget kapital (%) 30,30 % 32,89 % 6,12 % 46,14 %
Riskbuffert (%) 21,33 % 18,40 % 2,99 % 24,18 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 5,33 % 3,88 % 0,66 % 5,54 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0