Nyckeltal för Hedin Consulting AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2023-08 2022-08
Valuta KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 13

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-08 2022-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 425 1 308
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 109 23
Total omsättning 1 534 1 331
Rörelsens kostnader 2023-08 2022-08
Försäljningskostnader 0 0
Administrationskostnader 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror 59 3
Övriga externa kostnader 323 75
Personalkostnader 998 5
Avskrivningar 2 0
Summa rörelsekostnader -1 382 -83
Rörelseresultat 147 1 242
Resultat 2023-08 2022-08
Resultat före skatt 147 942
Skatt 35 195
Minoritetsintressen 0 0
Resultat efter finansnetto 147 1 242
Årets resultat 112 747
Jämförelsestörande poster 2023-08 2022-08
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 2023-08 2022-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-08 2022-08
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Summa extraordinära poster 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 147 1 242
Bokslutsdispositioner 2023-08 2022-08
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 -300
Balansräkning 2023-08 2022-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 45 0
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 45 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0
2023-08 2022-08
Summa anläggningstillgångar 45 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-08 2022-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 0
Summa varulager 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-08 2022-08
Kundfordringar 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 14 7
Summa kortfristiga fordringar 14 7
Kassa och bank 2023-08 2022-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Summa kassa och bank 966 1 287
2023-08 2022-08
Summa omsättningstillgångar 980 1 294
Summa tillgångar 1 025 1 294

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-08 2022-08
Aktiekapital 25 25
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa bundet eget kapital 25 25
Fritt eget kapital 2023-08 2022-08
Balanserat resultat 355 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat 112 747
Summa fritt eget kapital 467 747
2023-08 2022-08
Summa eget kapital 492 772
Summa obeskattade reserver 300 300
Minoritetsintressen 0 0
Summa avsättningar 0 0
Långfristiga skulder 2023-08 2022-08
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 8
Summa långfristiga skulder 0 8
Kortfristiga skulder 2023-08 2022-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0
Leverantörsskulder 63 2
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 170 213
Summa kortfristiga skulder 233 215
2023-08 2022-08
Summa eget kapital och skulder 1 025 1 294

Noter

2023-08 2022-08
Antal anställda 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 0 0
2023-08 2022-08
Företagsinteckningar 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0
Utdelning 0 392
2023-08 2022-08
Kassalikviditet (%) 420,60 % 601,86 %
Soliditet (%) 69,57 % 76,75 %
Avkastning på eget kapital (%) 20,61 % 125,06 %
Riskbuffert (%) 14,34 % 95,98 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 10,32 % 94,95 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!