Koncernredovisning för Heba Fastighets Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 509 903 449 637 393 760 388 368
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 509 903 449 637 393 760 388 368
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Övriga rörelsekostnader 1 181 841 0 5 532
Kostnad sålda varor 148 187 136 681 120 213 127 287
Rörelseresultat 322 300 274 914 239 637 226 303
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -138 299 1 773 683 910 193 780 480
Skatt -2 081 298 494 192 032 56 368
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 238 285 228 923 187 256 178 693
Årets resultat -136 218 1 475 190 718 161 724 112
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 22 184 17 441 2 695 0
Externa ränteintäkter 1 279 3 531 107 27
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 103 922 63 095 56 724 48 995
Övriga finansiella kostnader 4 725 4 986 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 238 285 228 923 187 256 178 693
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -376 584 1 544 760 722 937 601 787
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 6 387 6 802 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 168 669 160 020
Summa immateriella anläggningstillgångar 6 387 6 802 168 669 160 020
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 15 874 900 14 830 600 12 046 200 10 135 300
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 7 089 5 291 6 802 6 862
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 15 881 989 14 835 891 12 053 002 10 142 162
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 392 939 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 292 434 459 665 334 392 34 442
Summa finansiella anläggningstillgångar 685 373 459 665 334 730 34 442
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 16 573 800 15 302 400 12 556 400 10 336 600

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 2 573 2 059 2 188 652
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 79 086 52 497 120 117 36 709
Summa kortfristiga fordringar 81 659 54 556 122 305 37 361
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 100 751 158 768 97 093 24 913
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 182 410 213 324 219 398 62 274
Summa tillgångar 16 756 200 15 515 700 12 775 800 10 398 900

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 34 400 34 400 34 400 34 400
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 6 880 0
Summa bundet eget kapital 34 400 34 400 41 280 34 400
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 7 326 290 5 983 200 5 365 480 4 747 320
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -136 218 1 475 190 718 161 724 112
Summa fritt eget kapital 7 190 072 7 458 390 6 083 641 5 471 432
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 7 224 470 7 492 780 6 124 920 5 505 840
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 7 669 350 6 157 530 3 927 500 3 158 400
Summa långfristiga skulder 7 669 350 6 157 530 3 927 500 3 158 400
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 13 762 28 372 36 444 39 566
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 848 590 1 837 010 2 686 970 1 695 090
Summa kortfristiga skulder 1 862 350 1 865 380 2 723 410 1 734 660
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 16 756 200 15 515 700 12 775 800 10 398 900

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 49 48 44 41
Löner till styrelse & VD 11 259 12 394 11 215 9 344
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 25 268 22 408 20 268 17 648
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 19 408 19 260 16 642 14 661
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 4 489 510 3 785 300 4 211 120 3 011 750
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 4 489 510 3 785 300 4 211 120 3 011 750
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 80 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 9,79 % 11,44 % 8,06 % 3,59 %
Soliditet (%) 43,12 % 48,29 % 47,94 % 52,95 %
Avkastning på eget kapital (%) 3,30 % 3,06 % 3,06 % 3,25 %
Riskbuffert (%) 0,93 % 1,07 % 1,06 % 1,19 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 25,42 % 35,77 % 33,15 % 33,40 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 745 725 716 658
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!

Nyckeltal för Heba Fastighets Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 231 437 226 941 222 713 232 642
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 231 437 226 941 222 713 232 642
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Övriga rörelsekostnader 0 15 045 0 0
Kostnad sålda varor 120 857 119 417 109 739 168 191
Rörelseresultat 72 054 57 005 80 298 36 365
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 304 538 424 554 51 006 611 188
Skatt 77 426 21 493 10 735 7 288
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 305 082 424 295 51 167 611 692
Årets resultat 239 661 405 794 40 271 640 314
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 307 500 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 47 831 29 813 21 703
Externa ränteintäkter 0 3 470 37 10
Räntekostnader till koncernföretag 0 4 642 6 324 7 189
Externa räntekostnader 72 660 43 691 33 385 35 759
Övriga finansiella kostnader 0 0 20 813 22 176
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 305 082 424 295 51 167 611 692
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 12 548 2 733 0 36 414
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -544 259 -161 -504
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 6 387 6 802 1 802 2 287
Summa immateriella anläggningstillgångar 6 387 6 802 1 802 2 287
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 2 522 100 2 373 250 2 273 760 2 146 250
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 7 089 5 291 6 802 6 799
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 529 189 2 378 541 2 280 562 2 153 049
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 307 500 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 4 004 230 3 805 400 2 586 100 1 727 930
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 228 982 941 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 4 272 480 3 845 580 2 604 790 1 736 270
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 6 808 050 6 230 920 4 887 160 3 891 600

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 991 1 168 1 153 559
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 22 160 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 17 030 14 650 10 895 28 743
Summa kortfristiga fordringar 18 021 37 978 12 048 29 302
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 99 992 158 161 89 511 23 282
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 118 013 196 139 101 559 52 584
Summa tillgångar 6 926 060 6 427 060 4 988 720 3 944 180

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 34 400 34 400 34 400 34 400
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 6 880 6 880 6 880 6 880
Summa bundet eget kapital 41 280 41 280 41 280 41 280
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 1 343 560 1 069 870 1 136 920 595 681
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 239 661 405 794 40 271 640 314
Summa fritt eget kapital 1 583 221 1 475 664 1 177 191 1 235 995
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 1 624 500 1 516 940 1 218 470 1 277 280
Summa obeskattade reserver 1 848 1 304 1 563 1 403
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 237 822 160 396 138 904 127 960
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 384 390 323 209 352 025 291 609
Övriga långfristiga skulder 3 120 400 2 841 250 1 030 010 893 324
Summa långfristiga skulder 3 504 790 3 164 460 1 382 040 1 184 930
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 8 185 10 545 20 567 20 866
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 548 910 1 573 420 2 227 170 1 331 750
Summa kortfristiga skulder 1 557 100 1 583 960 2 247 740 1 352 610
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 6 926 060 6 427 060 4 988 720 3 944 180

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 49 48 44 41
Löner till styrelse & VD 11 259 12 394 11 215 9 344
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 25 268 22 408 20 268 17 648
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 19 408 19 260 16 642 14 661
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 1 543 280 2 123 470 2 395 900 1 801 420
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 1 543 280 2 123 470 2 395 900 1 801 420
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 80 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 74 304 0 0 99 072
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 7,58 % 12,38 % 4,52 % 3,89 %
Soliditet (%) 23,47 % 23,62 % 24,45 % 32,41 %
Avkastning på eget kapital (%) 18,76 % 27,95 % 4,20 % 47,85 %
Riskbuffert (%) 4,02 % 6,34 % 0,57 % 14,59 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 100,43 % 165,67 % -4,20 % 234,94 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 745 725 716 658
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!