Nyckeltal för Haydars Pizzeria AB

Information 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 6 963 5 749 3 152 4 809
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 39 144 534 251
Total omsättning 7 002 5 893 3 686 5 060
Rörelsens kostnader 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 2 164 1 825 1 067 1 336
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 053 960 728 806
Personalkostnader 2 858 2 229 2 325 2 487
Avskrivningar 87 44 38 33
Summa rörelsekostnader -6 162 -5 058 -4 158 -4 662
Rörelseresultat 840 836 -471 398
Resultat 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat före skatt 621 626 13 297
Skatt 135 130 7 65
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 839 835 -471 398
Årets resultat 486 495 6 232
Jämförelsestörande poster 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 2 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 839 835 -471 398
Bokslutsdispositioner 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -218 -209 484 -101
Balansräkning 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 288 375 60 98
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 288 375 60 98
Finansiella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 941 1 016 951 951
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 982 802 743 503
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 123 2 018 1 894 1 654
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa anläggningstillgångar 2 411 2 393 1 954 1 752

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 76 69 53 44
Summa varulager 76 69 53 44
Kortfristiga fordringar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Kundfordringar 0 0 0 1
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 139 133 167 36
Summa kortfristiga fordringar 139 133 167 37
Kassa och bank 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 405 758 516 1 416
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa omsättningstillgångar 1 620 960 735 1 497
Summa tillgångar 4 031 3 353 2 688 3 248

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Balanserat resultat 1 992 1 697 1 691 1 459
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 486 495 6 232
Summa fritt eget kapital 2 478 2 192 1 697 1 691
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa eget kapital 2 578 2 292 1 797 1 791
Summa obeskattade reserver 855 638 428 912
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 187 105 108 67
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 42 42 42 42
Övriga kortfristiga skulder 369 277 314 437
Summa kortfristiga skulder 598 424 464 546
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa eget kapital och skulder 4 031 3 353 2 688 3 248

Noter

2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Antal anställda 6 5 5 6
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 200 200 0 0
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Kassalikviditet (%) 258,19 % 210,14 % 147,20 % 266,12 %
Soliditet (%) 79,59 % 82,38 % 78,59 % 75,84 %
Avkastning på eget kapital (%) 26,15 % 30,23 % -22,30 % 16,16 %
Riskbuffert (%) 20,62 % 24,62 % -17,52 % 12,25 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 12,02 % 14,49 % -14,94 % 8,28 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!