Nyckeltal för Haralds Cykel & Reparation AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 8 232 8 580 7 049 6 896
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 772 608 677 654
Total omsättning 9 004 9 188 7 726 7 550
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 4 199 4 180 4 267 4 043
Övriga externa kostnader 913 839 750 748
Personalkostnader 2 856 2 592 1 974 1 893
Avskrivningar 20 20 17 2
Summa rörelsekostnader -7 988 -7 631 -7 008 -6 686
Rörelseresultat 1 016 1 557 718 864
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 829 1 812 712 861
Skatt 209 378 153 186
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 829 1 553 712 861
Årets resultat 619 1 434 559 675
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 4 6 3
Övriga finansiella kostnader 186 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 829 1 553 712 861
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 259 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 42 62 83 71
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 42 62 83 71
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 564 420 60 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 564 420 60 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 606 482 143 71

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 3 380 2 232 2 451 1 559
Summa varulager 3 380 2 232 2 451 1 559
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 374 413 290 277
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 89 56 165 120
Summa kortfristiga fordringar 463 469 455 397
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 387 1 076 1 100 821
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 4 230 3 777 4 007 2 778
Summa tillgångar 4 836 4 259 4 149 2 849

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 2 690 1 456 897 372
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 619 1 434 559 675
Summa fritt eget kapital 3 309 2 890 1 456 1 047
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 3 359 2 940 1 506 1 097
Summa obeskattade reserver 190 190 449 449
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 679 557 1 883 882
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 608 573 311 421
Summa kortfristiga skulder 1 287 1 130 2 194 1 303
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 4 836 4 259 4 149 2 849

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 5 6 5 5
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 200 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 66,05 % 136,73 % 70,88 % 93,48 %
Soliditet (%) 72,35 % 72,32 % 44,27 % 50,12 %
Avkastning på eget kapital (%) 23,69 % 50,42 % 38,76 % 60,30 %
Riskbuffert (%) 7,02 % 36,22 % 17,05 % 30,12 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 7,80 % 18,05 % 10,02 % 12,44 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!