Nyckeltal för Hamnen 4 Smögen AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 11 159 12 398 12 409 12 063
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 232 122 76 2
Total omsättning 11 391 12 520 12 485 12 065
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 2 969
Handelsvaror 2 722 2 859 2 963 0
Övriga externa kostnader 3 707 4 529 4 177 3 936
Personalkostnader 2 878 2 994 3 234 2 902
Avskrivningar 97 103 114 154
Summa rörelsekostnader -9 404 -10 485 -10 488 -9 961
Rörelseresultat 1 988 2 035 1 996 2 105
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 1 982 1 524 1 988 2 095
Skatt 427 342 225 208
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 982 2 032 1 988 2 095
Årets resultat 1 556 1 182 762 687
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 5 3 8 10
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 982 2 032 1 988 2 095
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 -1 000 -1 200
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 -508 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 67 46 11 50
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 994 1 077 1 000 1 075
Summa materiella anläggningstillgångar 1 061 1 123 1 011 1 125
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 1 061 1 123 1 011 1 125

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 207 0 0 115
Summa varulager 207 0 0 115
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 900 1 103 1 133 583
Övriga kortfristiga fordringar 531 545 405 637
Summa kortfristiga fordringar 1 431 1 648 1 538 1 220
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 3 136 1 733 1 683 464
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 4 774 3 382 3 221 1 800
Summa tillgångar 5 835 4 505 4 231 2 925

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 2 928 1 746 983 296
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 556 1 182 762 687
Summa fritt eget kapital 4 484 2 928 1 745 983
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 4 604 3 048 1 865 1 103
Summa obeskattade reserver 508 508 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 1 000 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 1 000 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 184 21 332 282
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 780 640 887
Övriga kortfristiga skulder 540 149 394 652
Summa kortfristiga skulder 724 950 1 366 1 821
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 5 835 4 505 4 231 2 925

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 7 7 8 8
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 700 700 700 700
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 700 700 700 700
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 630,80 % 355,89 % 235,80 % 92,48 %
Soliditet (%) 85,32 % 75,97 % 44,08 % 37,71 %
Avkastning på eget kapital (%) 39,81 % 59,37 % 106,60 % 189,94 %
Riskbuffert (%) 33,47 % 44,90 % 46,84 % 71,42 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 17,72 % 16,37 % 15,96 % 17,28 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!