Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Halvards Livsmedel AB

Information 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 12 591 11 287 11 406 10 853
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 3 2 20
Total omsättning 12 592 11 290 11 408 10 873
Rörelsens kostnader 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 9 178 8 250 8 348 8 111
Övriga externa kostnader 785 836 787 738
Personalkostnader 2 085 2 178 2 111 2 020
Avskrivningar 83 79 74 71
Summa rörelsekostnader -12 131 -11 343 -11 320 -10 940
Rörelseresultat 460 -54 88 -67
Resultat 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat före skatt 379 66 104 3
Skatt 83 16 25 2
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 478 94 131 -38
Årets resultat 296 50 79 1
Jämförelsestörande poster 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 29 54 54 46
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 105 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 11 12 11 18
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 478 94 131 -38
Bokslutsdispositioner 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -99 -28 -27 41
Balansräkning 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Byggnader och mark 1 185 1 211 1 237 1 263
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 77 134 0 150
Maskiner och inventarier 0 0 154 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 262 1 345 1 391 1 413
Finansiella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 29 54 54 46
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 6 6 6 6
Summa finansiella anläggningstillgångar 13 13 13 13
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa anläggningstillgångar 1 275 1 358 1 404 1 426

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 567 585 582 584
Summa varulager 567 585 582 584
Kortfristiga fordringar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Kundfordringar 8 7 9 18
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 41 136 99 64
Summa kortfristiga fordringar 49 143 108 82
Kassa och bank 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa kortfristiga placeringar 260 20 746 506
Summa kassa och bank 2 033 1 704 880 903
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa omsättningstillgångar 2 909 2 452 2 316 2 075
Summa tillgångar 4 184 3 810 3 720 3 501

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Balanserat resultat 1 287 1 238 1 158 1 158
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 296 50 79 1
Summa fritt eget kapital 1 583 1 288 1 237 1 159
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa eget kapital 1 703 1 408 1 357 1 279
Summa obeskattade reserver 308 209 181 154
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 366 360 398 378
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 806 1 833 1 783 1 690
Summa kortfristiga skulder 2 172 2 193 2 181 2 068
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa eget kapital och skulder 4 184 3 810 3 720 3 501

Noter

2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Antal anställda 6 6 6 6
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 6 6 6 6
Summa säkerheter 6 6 6 6
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 1 000 0 0 0
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Kassalikviditet (%) 95,86 % 84,22 % 45,30 % 47,63 %
Soliditet (%) 46,13 % 41,00 % 40,06 % 39,77 %
Avkastning på eget kapital (%) 24,77 % 6,02 % 8,79 % -2,73 %
Riskbuffert (%) 11,20 % 2,25 % 3,32 % -1,42 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 3,71 % 0,73 % 1,05 % -0,52 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0