Nyckeltal för HEBA Viby AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 9 123 8 899 8 838 8 756
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 9 123 8 899 8 838 8 756
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 2 721 2 535 2 608 2 354
Rörelseresultat 6 399 6 095 5 995 6 169
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 4 818 4 811 4 772 4 838
Skatt 2 304 -1 397 482 502
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 4 818 4 811 4 772 4 838
Årets resultat -483 3 733 1 859 1 935
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 32 9 0 0
Externa ränteintäkter 22 11 37 0
Räntekostnader till koncernföretag 3 14 50 121
Externa räntekostnader 1 632 1 291 1 210 1 210
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 4 818 4 811 4 772 4 838
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag -2 997 -2 475 -2 431 -2 400
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 108 893 109 860 110 922 111 938
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 108 893 109 860 110 922 111 938
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 783 1 383 0 3 999
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 783 1 383 0 3 999
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 110 676 111 243 110 922 115 937

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 2 12 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 357 1 551 1 562 1 744
Summa kortfristiga fordringar 1 357 1 553 1 574 1 744
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 1 3
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 1 357 1 553 1 575 1 747
Summa tillgångar 112 033 112 796 112 497 117 684

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 13 098 9 365 7 506 5 571
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -483 3 733 1 859 1 935
Summa fritt eget kapital 12 615 13 098 9 365 7 506
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 12 665 13 148 9 415 7 556
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 3 300 996 2 394 1 911
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 96 000 96 000 96 000 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 4 585 12 103
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 96 000
Summa långfristiga skulder 96 000 96 000 100 585 108 103
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 2 143 67 73
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 2 475 0 0
Övriga kortfristiga skulder 66 34 36 41
Summa kortfristiga skulder 68 2 652 103 114
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 112 033 112 796 112 497 117 684

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 96 000 96 000 96 000 96 000
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 96 000 96 000 96 000 96 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 1 995,59 % 58,56 % 1 529,13 % 1 532,46 %
Soliditet (%) 11,30 % 11,66 % 8,37 % 6,42 %
Avkastning på eget kapital (%) 38,04 % 36,59 % 50,69 % 64,03 %
Riskbuffert (%) 4,06 % 4,10 % 4,11 % 4,01 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 34,89 % 39,40 % 39,74 % 40,05 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!