Nyckeltal för HDM TIDLÖS AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2022-01 2021-01 2020-01
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 13

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-01 2021-01 2020-01
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 372 152 498
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 324 0
Total omsättning 1 373 476 498
Rörelsens kostnader 2022-01 2021-01 2020-01
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 1 867 896 162
Övriga externa kostnader 1 392 1 541 248
Personalkostnader 547 1 133 0
Avskrivningar 6 4 0
Summa rörelsekostnader -3 812 -3 574 -410
Rörelseresultat -2 454 -3 107 88
Resultat 2022-01 2021-01 2020-01
Resultat före skatt -2 664 -3 108 88
Skatt 0 0 21
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto -2 664 -3 108 88
Årets resultat -2 664 -3 108 67
Jämförelsestörande poster 2022-01 2021-01 2020-01
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2022-01 2021-01 2020-01
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 210 1 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-01 2021-01 2020-01
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -2 664 -3 108 88
Bokslutsdispositioner 2022-01 2021-01 2020-01
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2022-01 2021-01 2020-01
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-01 2021-01 2020-01
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-01 2021-01 2020-01
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 21 27 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 21 27 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-01 2021-01 2020-01
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2022-01 2021-01 2020-01
Summa anläggningstillgångar 21 27 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-01 2021-01 2020-01
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 1 280 549 341
Summa varulager 1 280 549 341
Kortfristiga fordringar 2022-01 2021-01 2020-01
Kundfordringar 217 3 68
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 38 80 5 000
Summa kortfristiga fordringar 255 83 5 068
Kassa och bank 2022-01 2021-01 2020-01
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 2 957 1 485 328
2022-01 2021-01 2020-01
Summa omsättningstillgångar 4 492 2 117 5 736
Summa tillgångar 4 513 2 144 5 736

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-01 2021-01 2020-01
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-01 2021-01 2020-01
Balanserat resultat 1 960 5 067 5 000
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat -2 664 -3 108 67
Summa fritt eget kapital -704 1 959 5 067
2022-01 2021-01 2020-01
Summa eget kapital -654 2 009 5 117
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-01 2021-01 2020-01
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 4 167 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 244
Summa långfristiga skulder 4 167 0 244
Kortfristiga skulder 2022-01 2021-01 2020-01
Skulder till kreditinstitut, korta 833 0 0
Leverantörsskulder 102 85 318
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 65 49 57
Summa kortfristiga skulder 1 000 134 375
2022-01 2021-01 2020-01
Summa eget kapital och skulder 4 513 2 144 5 736

Noter

2022-01 2021-01 2020-01
Antal anställda 1 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2022-01 2021-01 2020-01
Företagsinteckningar 5 000 5 000 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 5 000 5 000 0
Villkorat aktieägartillskott 5 000 5 000 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 5 000 5 000 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2022-01 2021-01 2020-01
Kassalikviditet (%) 321,20 % 1 170,15 % 1 438,93 %
Soliditet (%) -14,49 % 93,70 % 89,21 %
Avkastning på eget kapital (%) 407,34 % -154,70 % 1,72 %
Riskbuffert (%) -58,44 % -145,66 % 1,53 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -209,48 % -2 045,39 % 17,67 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!