Nyckeltal för H-Däck i Västerås Aktiebolag

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2022-12 2021-08 2020-08 2019-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 16 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-08 2020-08 2019-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 25 085 14 097 12 874 13 115
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 295 233 60 1
Total omsättning 25 380 14 330 12 934 13 116
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-08 2020-08 2019-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 13 874 7 478 7 339 7 427
Övriga externa kostnader 3 421 2 129 2 100 2 089
Personalkostnader 3 814 4 092 2 927 3 133
Avskrivningar 71 99 117 157
Summa rörelsekostnader -21 180 -13 798 -12 483 -12 806
Rörelseresultat 4 200 532 452 310
Resultat 2022-12 2021-08 2020-08 2019-08
Resultat före skatt 3 328 467 413 240
Skatt 692 104 91 63
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 4 208 528 445 307
Årets resultat 2 636 363 322 177
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-08 2020-08 2019-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-08 2020-08 2019-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 8 1 0 3
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 5 7 6
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-08 2020-08 2019-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 4 208 528 445 307
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-08 2020-08 2019-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -880 -61 -32 -67
Balansräkning 2022-12 2021-08 2020-08 2019-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-08 2020-08 2019-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-08 2020-08 2019-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 25 97 196 262
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 25 97 196 262
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-08 2020-08 2019-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 20 20 20 20
Summa finansiella anläggningstillgångar 20 20 20 20
2022-12 2021-08 2020-08 2019-08
Summa anläggningstillgångar 45 117 216 282

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-08 2020-08 2019-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 2 205 1 672 1 078 1 098
Summa varulager 2 205 1 672 1 078 1 098
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-08 2020-08 2019-08
Kundfordringar 1 378 686 940 1 062
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 760 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 786 452 371 228
Summa kortfristiga fordringar 3 924 1 138 1 311 1 290
Kassa och bank 2022-12 2021-08 2020-08 2019-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 4 268 2 806 2 219 1 896
2022-12 2021-08 2020-08 2019-08
Summa omsättningstillgångar 10 396 5 616 4 608 4 284
Summa tillgångar 10 442 5 732 4 824 4 567

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-08 2020-08 2019-08
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-08 2020-08 2019-08
Balanserat resultat 1 634 1 271 949 772
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 2 636 363 322 177
Summa fritt eget kapital 4 270 1 634 1 271 949
2022-12 2021-08 2020-08 2019-08
Summa eget kapital 4 390 1 754 1 391 1 069
Summa obeskattade reserver 1 958 1 078 1 017 985
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-08 2020-08 2019-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-08 2020-08 2019-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 2 449 1 822 1 301 1 520
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 138 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 506 1 078 1 115 993
Summa kortfristiga skulder 4 093 2 900 2 416 2 513
2022-12 2021-08 2020-08 2019-08
Summa eget kapital och skulder 10 442 5 732 4 824 4 567

Noter

2022-12 2021-08 2020-08 2019-08
Antal anställda 5 6 5 6
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-08 2020-08 2019-08
Företagsinteckningar 600 600 600 600
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 431 668
Summa säkerheter 600 600 1 031 1 268
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-08 2020-08 2019-08
Kassalikviditet (%) 200,15 % 136,00 % 146,11 % 126,78 %
Soliditet (%) 55,86 % 44,46 % 44,37 % 39,30 %
Avkastning på eget kapital (%) 72,14 % 20,72 % 20,79 % 17,10 %
Riskbuffert (%) 40,30 % 9,14 % 9,11 % 6,64 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 16,77 % 3,71 % 3,40 % 2,30 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!