Nyckeltal för Hälsocentrum i Karlstad AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 876 4 138 4 213 4 185
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 41 41 26 0
Total omsättning 4 917 4 179 4 239 4 185
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 286 11 18 758
Övriga externa kostnader 1 223 1 109 1 163 960
Personalkostnader 3 084 2 951 2 392 2 100
Avskrivningar 15 0 15 15
Summa rörelsekostnader -4 608 -4 071 -3 588 -3 833
Rörelseresultat 308 107 651 352
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 302 107 652 352
Skatt 80 34 149 87
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 309 107 652 352
Årets resultat 221 73 503 265
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 1 1 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 1 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 309 107 652 352
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -7 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 59 0 0 15
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 59 0 0 15
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 59 0 0 15

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 242 128 194 241
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 403 325 344 334
Summa kortfristiga fordringar 645 453 538 575
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 1 480 1 649 1 399 409
Summa kassa och bank 116 189 180 265
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 2 241 2 291 2 118 1 249
Summa tillgångar 2 300 2 291 2 118 1 263

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 16 16 16 16
Summa bundet eget kapital 116 116 116 116
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 155 782 279 14
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 221 73 503 265
Summa fritt eget kapital 376 855 782 279
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 492 971 898 395
Summa obeskattade reserver 7 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 80 111 125 65
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 721 1 209 1 095 803
Summa kortfristiga skulder 1 801 1 320 1 220 868
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 2 300 2 291 2 118 1 263

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 5 5 4 4
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 250 700 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 42,25 % 48,64 % 58,85 % 96,77 %
Soliditet (%) 21,62 % 42,38 % 42,40 % 31,27 %
Avkastning på eget kapital (%) 62,15 % 11,02 % 72,61 % 89,11 %
Riskbuffert (%) 13,42 % 4,64 % 30,78 % 27,87 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 6,32 % 2,56 % 15,48 % 8,41 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord