Hägnens Skogar AB

556983-3717 (Huskvarna)

Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Hägnens Skogar AB

Obs! Boksluten har olika längd.

Information 2019-08 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 08 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-08 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 690 0 766 513
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 41
Övriga rörelseintäkter 0 5 483 50
Total omsättning 690 5 1 249 604
Rörelsens kostnader 2019-08 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 2 0 223
Handelsvaror 0 0 224 0
Övriga externa kostnader 22 67 604 468
Personalkostnader 305 2 344 329
Avskrivningar 0 596 60 0
Summa rörelsekostnader -327 -667 -1 232 -1 020
Rörelseresultat 363 -662 16 -416
Resultat 2019-08 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 361 -669 13 -417
Skatt 0 0 14 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 361 -669 13 -417
Årets resultat 361 -669 -1 -417
Jämförelsestörande poster 2019-08 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-08 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 6 3 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-08 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 361 -669 13 -417
Bokslutsdispositioner 2019-08 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-08 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-08 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 500 500
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 500 500
Materiella anläggningstillgångar 2019-08 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 240 300
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 240 300
Finansiella anläggningstillgångar 2019-08 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2019-08 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 0 0 740 800

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-08 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-08 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 200 0 0 24
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 8 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 502 138 210 48
Summa kortfristiga fordringar 710 138 210 72
Kassa och bank 2019-08 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 43 0 33 13
2019-08 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 753 138 243 85
Summa tillgångar 753 138 982 885

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-08 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2019-08 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 35 34 -20 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 670 55 397
Årets resultat 361 -669 -1 -417
Summa fritt eget kapital 396 35 34 -20
2019-08 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 446 85 84 30
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-08 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-08 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder -48 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 230 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 126 53 898 855
Summa kortfristiga skulder 308 53 898 855
2019-08 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 753 138 982 885

Noter

2019-08 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 1 3 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 224
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 70
2019-08 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 1 122 1 122 0 397
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 1 122 1 122 0 397
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-08 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 244,48 % 260,38 % 27,06 % 9,94 %
Soliditet (%) 59,23 % 61,59 % 8,55 % 3,39 %
Avkastning på eget kapital (%) 80,94 % -787,06 % 15,48 % -1 390,00 %
Riskbuffert (%) 47,56 % -491,76 % 1,30 % -47,12 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 52,03 % 0,00 % 1,31 % -81,48 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 112
Läs mer.