Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Hägnens Skogar AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2019-08 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 08 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-08 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 690 0 766 513
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 41
Övriga rörelseintäkter 0 5 483 50
Total omsättning 690 5 1 249 604
Rörelsens kostnader 2019-08 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 2 0 223
Handelsvaror 0 0 224 0
Övriga externa kostnader 22 67 604 468
Personalkostnader 305 2 344 329
Avskrivningar 0 596 60 0
Summa rörelsekostnader -327 -667 -1 232 -1 020
Rörelseresultat 363 -662 16 -416
Resultat 2019-08 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 361 -669 13 -417
Skatt 0 0 14 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 361 -669 13 -417
Årets resultat 361 -669 -1 -417
Jämförelsestörande poster 2019-08 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-08 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 6 3 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-08 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 361 -669 13 -417
Bokslutsdispositioner 2019-08 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-08 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-08 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 500 500
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 500 500
Materiella anläggningstillgångar 2019-08 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 240 300
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 240 300
Finansiella anläggningstillgångar 2019-08 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2019-08 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 0 0 740 800

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-08 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-08 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 200 0 0 24
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 8 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 502 138 210 48
Summa kortfristiga fordringar 710 138 210 72
Kassa och bank 2019-08 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 43 0 33 13
2019-08 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 753 138 243 85
Summa tillgångar 753 138 982 885

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-08 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2019-08 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 35 34 -20 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 670 55 397
Årets resultat 361 -669 -1 -417
Summa fritt eget kapital 396 35 34 -20
2019-08 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 446 85 84 30
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-08 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-08 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder -48 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 230 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 126 53 898 855
Summa kortfristiga skulder 308 53 898 855
2019-08 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 753 138 982 885

Noter

2019-08 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 1 3 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 224
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 70
2019-08 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 1 122 1 122 0 397
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 1 122 1 122 0 397
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-08 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 244,48 % 260,38 % 27,06 % 9,94 %
Soliditet (%) 59,23 % 61,59 % 8,55 % 3,39 %
Avkastning på eget kapital (%) 80,94 % -787,06 % 15,48 % -1 390,00 %
Riskbuffert (%) 47,56 % -491,76 % 1,30 % -47,12 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 52,03 % 0,00 % 1,31 % -81,48 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 112